REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ FINGO SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) FINGO sp. z o.o. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez FINGO sp. z o.o. drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.fingo.systems (zwana również jako: Strona), warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Właścicielem Strony i podmiotem świadczącym usługi w ramach Strony jest FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-329) przy Placu Powstańców Śląskich 7, KRS: 0000020323, NIP: 8942683871, wysokość kapitału zakładowego 62.500,00 zł, w pełni opłacony.
 4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony lub zmierzających w jakikolwiek inny sposób do korzystania ze strony internetowej www.fingo.systems.
 5. Każdy Użytkownik Strony ma możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.fingo.systems.

II. DEFINICJE

 1. FINGO lub Usługodawca – rozumie się przez to jest FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-329) przy Placu Powstańców Śląskich 7, KRS: 0000020323, NIP: 8942683871, wysokość kapitału zakładowego 62.500,00 zł, w pełni opłacony, świadczącą Usługi zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Usługobiorca lub Użytkownik – oznacza każdego, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny sposób korzysta ze strony internetowej www.fingo.systems.
 3. Strona – strona internetowa: www.fingo.systems, za pośrednictwem którego spółka FINGO sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną.
 4. Usługi – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Strony.
 5. Świadczenie usług droga elektroniczną – oznacza wykonywanie usługi przez FINGO sp. z o.o., bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 7. Informacja handlowa – oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku FINGO sp. z o.o., znajdującą na Stronie Usługodawcy z wyłączaniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez FINGO. Informacje handlowe znajdujące się na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

III. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. FINGO za pomocą Strony internetowej świadczy następujące usługi:a) udostępnia Usługobiorcy informacje handlowe dotyczące usług świadczonych przez FINGO oraz zapewnia możliwości ich wyszukiwania oraz przeglądania,
  b) informuje o aktualnych promocjach dotyczących usług świadczonych przez FINGO,
  c) udostępnia Usługobiorcy branżowe artykuły w formie bloga,
  d) umożliwia kontakt z FINGO za pomocą formularzy kontaktowych,
  e) udostępnia Użytkownikowi informacje handlowe dotyczące możliwości skorzystaniaz usługi Newsletter E-mail oraz umożliwia zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter E-mail.
 1.  
 2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik korzystając z usług na Stronie internetowej zobowiązany jest przestrzegać i spełniać następujące wymagania techniczne:
  a) posiadać podłączenie do Internetu,
  b) posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na Stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Usługobiorca posiadało w szczególności:
  a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 3. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Usługobiorcę sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Usługobiorcy odbiór danych FINGO nie ponosi odpowiedzialności.
 4. FINGO nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę niebędącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Usługobiorcy lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-329) przy Placu Powstańców Śląskich 7, KRS: 0000020323, NIP: 8942683871, wysokość kapitału zakładowego 62.500,00 zł, w pełni opłacony.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka Prywatności.
 3. Jeżeli Usługobiorca korzysta ze Strony z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę FINGO, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności. W takim przypadku FINGO zastrzega sobie uprawnienie do uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do Strony.

VI. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest do wglądu, pobrania, utrwalania i drukowania bezpłatnie każdemu Użytkownikowi przeglądającemu treści zamieszczone na Stronie internetowej.
 2. Każdy Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin ten stanowi integralną część zawartej przez FINGO umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. FINGO nie ponosi on odpowiedzialności za szkodę wynikłą dla Usługobiorcy wskutek zaniechania zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Korzystając z usług świadczonych przez FINGO za pośrednictwem Strony Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem z ich korzystania oraz iż warunki świadczenia usług drogą elektroniczna przez FINGO za pośrednictwem Strony określonych w niniejszym Regulaminie są dla niego zrozumiałe i je akceptuje.
 4. Usługi wskazane w pkt. III ust. 1 ppkt a)-d) Regulaminu polegające na udostępnieniu przez FINGO informacji lub formularzy na Stronie świadczone są wraz z rozpoczęciem przez Użytkownika odwiedzin Strony w domenie www.fingo.systems
 5. Zakończenie świadczenia Usług, o których mowa w ust. 4 powyżej następuje wraz z zakończeniem odwiedzin Użytkownika na Stronie internetowej.
 6. Usługa Newsletter E-mail, o której mowa w pkt. III ust. 1 ppkt e) Regulaminu, obejmująca otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych, świadczona jest na żądanie Usługobiorcy następujące poprzez udostępnienie adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim formularzu na Stronie lub zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w celu otrzymywania Newslettera. Usługa Newsletter E-mail świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 7. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter e-mail poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej będącej wiadomością Newsletter e-mail. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. FINGO zobowiązuje się do nieprzerwanego i trwałego świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z przedstawianą informacją handlową. FINGO nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające jej świadczenia usług zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności FINGO nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Usługobiorcy.
 2. FINGO ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług z powodu czynności renowacyjnych, konserwacyjnych, usuwania usterek, błędnych lub nieaktualnych informacji, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej Strony.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. W przypadku korzystania z Usług, do świadczenia których niezbędne jest podanie danych Usługobiorcy, Użytkownik zobowiązany jest do podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, a także niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy.
 2. Korzystając ze Strony Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy, w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie świadczonych przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Strony. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Usługobiorcy lub łączy internetowych, okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi wyłączną odpowiedzialność, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 2. Reklamacja może być złożona przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@fingo.net.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy wnoszącego reklamację w sposób umożliwiający jego identyfikację, w szczególności imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail. Ponadto, konieczne jest wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.
 4. FINGO dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji do Usługodawcy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany w sposób w jaki reklamacja została zgłoszona lub listownie na adres podany w reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.fingo.systems.
 2. FINGO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w dotychczasowym Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na Stronie internetowej, a wszelkie wcześniejsze postanowienia w zakresie wprowadzonych zmian tracą moc.
 3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, w każdym momencie ma prawo zrezygnować ze świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Usługobiorca nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowego Regulaminu i objęcie zapisami nowego Regulaminu dotychczas obowiązującej pomiędzy stronami umowy, Usługobiorca powinien złożyć oświadczenie Usługodawcy o odmowie zgody na wprowadzenie zmian postanowień w dotychczasowym Regulaminie w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powiadomienia Usługodawcy o wprowadzonych zmianach Regulaminu na Stronie internetowej. Jeżeli Usługodawca nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że Usługobiorca zapoznał się z treścią zmian, zmiany te są dla niego zrozumiałe i je zaakceptował.
 4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej (w tym m.in. nazwy i logotypy oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią strony internetowej należą do FINGO i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2022.