Dane Kontrahentów przetwarzane w oparciu o przepisy prawa
(Klauzula RODO)

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze współpracą jest FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 7, tel. 71 332 99 60, e-mail: hello@fingo.net
 2. Inspektorem ochrony danych w FINGO sp. z o.o. jest Kinga Brzozowska, e-mail iod@fingo.net.
  Można się z nią kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzoną współpracą, w tym w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe.
 5. Przetwarzanie podanych danych osobowych w związku z prowadzoną współpracą odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.
 7. Podmiot danych ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie.
 8. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. 
 10. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.
 11. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że podmiot danych wyrazi na to zgodę. 
 12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 14. Podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) https://uodo.gov.pl

.