15 lutego, 2021

System Informacji Finansowej (SInF): czym będzie i kogo dotyczy?

Wkrótce powstanie System Informacji Finansowej (SInF). Wdrożenie projektu będzie wiązało się z nowym obowiązkiem sprawozdawczym, którego celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W I kwartale 2021 roku planowane jest przyjęcie projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej (SInF). Projekt dokonuje implementacji dyrektywy 2019/1153 w zakresie dotyczącym wymiany informacji zgromadzonych w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych. W pozostałym zakresie, dyrektywa 2019/1153 będzie wdrożona w ramach osobnego procesu legislacyjnego. Implementacja tejże dyrektywy powinna nastąpić do 1 sierpnia 2021 r.

Ustawa włącza do polskiego prawa dyrektywę 2018/843, w wyniku czego powstanie System Informacji Finansowej (SInF) służący gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji szeroko definiowanych otwartych i zamkniętych rachunkach, jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych.

System Informacji Finansowej, jest kolejnym obowiązkiem sprawozdawczym w polskim ustawodawstwie, który ma na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jego utworzenie ma również przyczynić się do zahamowania przestępstw finansowych dzięki nadzorowi wszystkich kont przez różne służby, m.in.: Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Straż Graniczną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajową Administrację Skarbową. 

Termin przyjęcia w Polsce 

IV kwartał 2021 – I kwartał 2022 r. 

Implementacja dyrektywy 2019/1153 

do 1 sierpnia 2021 r 

Podstawy Prawne 


Dyrektywa 2018/843 z 30 maja 2018 r. 

Dyrektywa 2019/1153 z 20 czerwca 2019 r. 

Zawartość sprawozdania 


dotyczące funkcjonowania SInF,
w szczególności o liczbie informacji o rachunku przekazanych do SInF przez instytucje obowiązane oraz
informacji o rachunku udostępnionych podmiotom

Częstotliwość raportowania 

 

·  do SInF do 3 dni od wystąpienia zdarzenia 

·  w terminie 3. dni od wezwania 

·  roczne (działalność organu SInF)  

Ogólnopolski rejestr 

 

·  kont bankowych 

·  rachunków maklerskich 

·  rachunków płatniczych 

·  skrzynek depozytowych 

·  trustów 

 

Dostęp  

 

Prokurator Krajowy, Prezesi Sądów Apelacyjnych, Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Krajowa Administracja Skarbowa, Komendant Służby Ochrony Państwa, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego 

 

Przekazywanie danych 


obowiązkowe, bez zgody posiadacza rachunku

Nie zmienią się jednak istotnie uprawnienia przysługujące organom publicznym, ani zakres tajemnic służbowych, w tym tajemnicy bankowej. Ustawa nie zakłada też możliwości uzyskania informacji o aktywach znajdujących się na rachunkach ani o dokonywanych na nich transakcjach.

W ramach funkcjonowania Systemu Informacji Finansowej (SInF), instytucja obowiązana będzie zobligowana do przekazywania do STIR informacji o rachunku nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia rachunku, zmiany informacji o rachunku przekazanych do SInF lub zamknięcia rachunku. Natomiast korekty będą miały być przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia, w którym stwierdzono brak informacji albo niezgodność przekazanej informacji. Korekty na wezwanie organu właściwego są przekazywane w terminie 3 dni od dnia wpływu lub udostępnienia żądania ponownego przekazania informacji o rachunku.

Przekazywanie danych o rachunkach będzie dla wszystkich banków i innych podmiotów finansowych obowiązkiem – w przypadku niedopełnienia tego obowiązku groziły będą kary finansowe do 1,5 mln zł, nadawane przez KNF lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Przekazywanie informacji rozpocznie się w różnych terminach, w zależności od instytucji obowiązanej. Nie później niż w terminie:

 • 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a-b oraz e, tzn. oddziałów instytucji kredytowych, banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Krajowych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, NBP,
 • 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c, art. 3 pkt 1 lit. d oraz w art. 3 pkt 1 lit. f, tzn. krajowych instytucji płatniczych, krajowa instytucja pieniądza elektronicznego, oddział unijnej instytucji płatniczej, oddział unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, z wyjątkiem małych instytucji płatniczych,
 • 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku małych instytucji płatniczych (art. 3 pkt 1 lit. c), firm inwestycyjnych (art. 3 pkt 1 lit. d.) 

Instytucje obowiązane do raportowania:

 • oddziały instytucji kredytowych
 • banki krajowe
 • oddziały banków zagranicznych
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • Krajowe Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
 • krajowe instytucje płatnicze
 • krajowe instytucje pieniądza elektronicznego
 • oddziały unijnych instytucji płatniczych
 • oddziały unijnych instytucji pieniądza elektronicznego
 • oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego
 • firmy inwestycyjne
 • banki powiernicze
 • Narodowy Bank Polski

DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW DO WYMOGÓW SINF

Posiadanie efektywnego systemu sprawozdawczego, który dynamicznie dostosowuje się do zmieniających się realiów prawnych jest niezwykle istotne szczególnie w przypadku realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. W ostatnim czasie na sprawozdawczość z tych obszarów kładziony jest bardzo duży nacisk, co powoduje, że brak spełnienia obowiązku obarczony został wysokimi karami.

iON – system, który wydajnie wspomaga instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, w tym także SInF.

iON jest nowoczesnym, sprawdzonym i wysoce intuicyjnym systemem, który dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową umożliwia Użytkownikowi elastyczną pracę z dowolnie wybranego miejsca. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości warto powierzyć sprawozdawczość narzędziu, które zawsze jest gotowe do pracy, a jego aktualność i zgodność z przepisami prawa nie budzi wątpliwości.

Aplikacja iON umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego w szybki i wygodny sposób. System obsługuje pełen proces przeliczenia, wczytania, sprawdzenia poprawności oraz wygenerowania danych. Gotowe sprawozdanie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Nadzorcy, a dane są sprawdzane zarówno na etapie zaczytywania do aplikacji, jak i generowania finalnego sprawozdania.

Jeśli Państwa instytucja została zobligowana do raportowania w ramach Systemu Informacji Finansowej, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na Państwa pytania, zaprezentujemy system iON oraz przedstawimy ofertę skrojoną na Państwa potrzeby.

Jeśli są Państwo zainteresowani narzędziem do sprawozdawczości SInF, zapraszamy do kontaktuŹródła:

Ujawnienia
MREL/TLAC
IFD/IFR
SInF
AML/CFT