OBSŁUGIWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Systemy z Rodziny aSISt tworzą kompleksowe narzędzia do sprawozdawczości obligatoryjnej. Dzięki ich modułowej budowie, wybrane rozwiązanie będzie dowolnie konfigurowane pod indywidualne wymagania Klienta stawiane aplikacji sprawozdawczej. Aplikacje z Rodziny aSISt obsługują sprawozdawczość zgodną z wymaganiami wielu instytucji nadzorczych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Sprawozdawczość EBA ITS

Sprawozdawczość na podstawie wymogów określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn. zm.) ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. U. L 191 z 28.6.2014 s.1) oraz stosownie do zapisów Uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r.

Moduły sprawozdawcze dostępne w naszych systemach są zgodne z wymogami European Banking Authority (EBA) oraz na bieżąco aktualizowane wraz ze zmianami sprawozdawczymi, tak aby system był zawsze dostosowany do aktualnych wymagań raportowych.

COVID-19
 • COVID-19 EBA ITS PL
EBA ITS
z tłumaczeniami PL
 • ALMM
 • Encumbrance
 • Funding Plans
 • LCR DA
 • COREP LR
 • COREP OF
 • COREP IP LOSSES dla Oddziałów Instytucji Kredytowych
 • FINREP skonsolidowany
 • FINREP jednostkowy
 • NSFR
 • LE

Sprawozdawczość NBP

Sprawozdawczość zgodna z wymaganiami Narodowego Banku Polskiego, która jest obsługiwana w naszych systemach. Lista dostępnych sprawozdań jest rozwijana wraz ze zmianami wymagań sprawozdawczych.

ALMM
BSP
 • BSP BANKI 
 • BSP FN 
 • BSP IN 
 • BSP OSZUSTWA 
 • BSP PD 
 • BSP ST
COREP
 • COREP LR
 • COREP OF
 • COREP IP LOSSES dla Oddziałów Instytucji Kredytowych

Załącznik I i II rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.)

Encumbrance
FINREP

Sprawozdanie w zakresie informacji finansowych (FINREP ITS)

Sprawozdanie obejmuje dane w zakresie aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów i kosztów oraz ekspozycji pozabilansowych.

 • FINREP skonsolidowany
 • FINREP jednostkowy

Załącznik III i V rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm).

Funding Plans
IP LOSSES

Straty z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami (IP Losses)

W sprawozdaniu prezentowane są ekspozycje z tytułu kredytów zabezpieczonych nieruchomościami i straty z tytułu tych ekspozycji.

 • IP LOSSES

Załącznik VI i VII rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.).

LCR

Sprawozdawczość w zakresie płynności (LCR)

W sprawozdaniu prezentowane są informacje dotyczące wysokości wskaźnika LCR oraz struktury zabezpieczenia przed utratą płynności.

 • LCR DA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 (z późn.zm). Załącznik XXIV i XXV rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.).

LE

Sprawozdanie w zakresie dużych ekspozycji.

Zawiera informacje o dużych ekspozycjach wobec pojedynczych klientów lub grup powiązanych klientów.

 • LEJ
 • LES

Załącznik VIII i IX rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.)

MONREP
 • Monrep stany, korekty, sekurytyzacja 
 • Monrep statystyka dealerska 
 • Monrep statystyka dealerska – emisje 
 • Monrep stopy
NB300
 • MB300
 • NB300
 • NBS300
NSFR
NSO
 • Zgłoszenie zaangażowania 
 • Liczba rachunków 
 • F1 
 • FOŚG 
 • PD 
 • Rezerwa obowiązkowa 
 • Rozliczenia międzyoddziałowe 
 • Środki gwarantowane 
 • Udziały wzajemne
 • Karty płatnicze (1700) 
 • Karty płatnicze (1702)
OGASTAT / EPIU
 • Ewidencja Pieniądza i Urządzeń
PEGAZ
 • PEGAZ
 • PEGAZ kwartalny
SHS
 • Securities Holding Statistics

Sprawozdawczość BFG

Sprawozdawczość raportowana do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dostępna w naszych systemach, jest na bieżąco aktualizowana by zapewniać zgodność przygotowywanych raportów z aktualnym stanem prawnym.

BFG Informacje
 • BFG System Ochrony 
 • BFG wsparcie ze środków publicznych 
 • BFG wyliczenie składek 
 • BFG zobowiązanie do zapłaty FG 
 • BFG zobowiązanie do zapłaty FPR 
 • Opłata BFG 
 • Opłata ostrożnościowa BFG 
 • Składka na Fundusz gwarancyjny
PRIUL / BFG PPR

Przymusowa Restrukturyzacja
i Uporządkowana Likwidacja

 • PRIUL
 • BFG PPR
RIF
 • Rejestr Instrumentów Finansowych

art. 88, Ustawy o BFG

RKB

Rejestr Księga Bankowa

 • RKB MSR
 • RKB PSR

art. 330, Ustawy o BFG

SW-BFG
 • System Wyliczania BFG

Sprawozdawczość MF

Nasze systemy zapewniają obsługę sprawozdań raportowanych do Ministerstwa Finansów oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Moduły sprawozdawcze są aktualizowane na bieżąco, po pojawieniu się zmian w wymaganiach sprawozdawczych.

AML / PPP do GIIF

Anti Money Laundering / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy

CFT / PFT

Counter Financing of Terrorism / Przeciwdziałanie Finansowaniu Terroryzmu

 • AML / PPP
 • CFT / PFT

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.)

CMO

Centralny Mechanizm Oceny

 • CMO
CRS

Common Reporting Standard

 • CRS
FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

 • FATCA
SInF

System Informacji Finansowej

 • SInF
STIR

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej

 • STIR

Inna sprawozdawczość

Nasze systemy zapewniają obsługę sprawozdań raportowanych również do innych nadzorców, a także w celu informowania rynku. Moduły sprawozdawcze są aktualizowane na bieżąco, po pojawieniu się zmian w wymaganiach sprawozdawczych.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział Sprzedaży i Marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771
  +48 502 404 708
  sm@gpm-sys.com

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  GPM Systemy sp. z o.o.
  ul. Starogajowa 23
  54-047 Wrocław

  NIP: 894-288-22-11
  REGON: 020385817

  Kapitał zakładowy: 50.000,00

  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
  we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000265283