Moduł Konsolidacji

Moduł Konsolidacji pozwala bankom, które sporządzają sprawozdanie skonsolidowane, na połączenie sprawozdań jednostkowych oraz wprowadzenie korekt konsolidacyjnych.  

Sprawozdanie zagregowane uzyskiwane jest poprzez wykonanie funkcji „Konsoliduj dane jednostek”.  

Wykonanie funkcji powoduje wykasowanie danych w sprawozdaniu docelowym, a następnie sumowanie „komórka po komórce” sprawozdania docelowego np. RAZEM Jednostkowe.  

Jednostki, dla których dostępne jest sprawozdanie jednostkowe, muszą być zdefiniowane w strukturze jednostek – te jednostki mogą być źródłami danych dla funkcji konsolidacji.