Moduł Jednostek

Moduł Jednostek  jest funkcjonalnym rozszerzeniem Modułu Bazowego aSISt, zatem oprócz całej funkcjonalności dostępnej w aSISt posiada dodatkowe cechy:  

  • zarządzenie jednostkami – pozwalające zdefiniować jednostki, dla których sporządzane jest sprawozdanie, 
  • dane do sprawozdań odpowiadających jednostkom wprowadzane mogą być za pomocą funkcji aSISt (manualnie, poprzez interfejsy, import, mapowanie itd.),  
  • funkcjonalność agregacji danych z jednostek, 
  • możliwość wygenerowania sprawozdania za zdefiniowane jednostki sprawozdawcze.  

Sprawozdanie zagregowane uzyskiwane jest poprzez wykonanie funkcji „konsoliduj dane jednostek”.  

Wykonanie funkcji powoduje wykasowanie danych w sprawozdaniu docelowym, a następnie sumowanie „komórka po komórce” sprawozdania docelowego np. RAZEM Jednostkowe.  

Jednostki, dla których dostępne jest sprawozdanie jednostkowe, muszą być zdefiniowane w strukturze jednostek – te jednostki mogą być źródłami danych dla funkcji konsolidacji.