Moduł Jednostek i Konsolidacji

Moduł Jednostek i Konsolidacji  jest funkcjonalnym rozszerzeniem Modułu Bazowego aSISt. Moduł ten pozwala bankom, które sporządzają sprawozdanie skonsolidowane, na połączenie sprawozdań jednostkowych oraz wprowadzenie korekt konsolidacyjnych.  

Kluczowe cechy modułu:

 • zarządzenie jednostkami – pozwalające zdefiniować jednostki, dla których sporządzane jest sprawozdanie, 
 • dane do sprawozdań odpowiadających jednostkom wprowadzane mogą być za pomocą funkcji aSISt (manualnie, poprzez interfejsy, import, mapowanie itd.),  
 • funkcjonalność agregacji danych z jednostek, 
 • możliwość wygenerowania sprawozdania za zdefiniowane jednostki sprawozdawcze.  

Sprawozdanie zagregowane uzyskiwane jest poprzez wykonanie funkcji „konsoliduj dane jednostek”.  

Wykonanie funkcji powoduje wykasowanie danych w sprawozdaniu docelowym, a następnie sumowanie „komórka po komórce” sprawozdania docelowego np. RAZEM Jednostkowe.  

Jednostki, dla których dostępne jest sprawozdanie jednostkowe, muszą być zdefiniowane w strukturze jednostek – te jednostki mogą być źródłami danych dla funkcji konsolidacji. 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

  Dział sprzedaży i marketingu
  +48 515 985 555
  +48 515 178 280
  +48 695 711 771
  +48 502 404 708
  sm@gpm-sys.com

  Dział Projektów
  + 48 693 693 641

  Dział Rachunkowości
  +48 690 290 033

  Zarząd
  +48 504 207 613

  DANE REJESTROWE

  GPM Systemy sp. z o.o.
  ul. Starogajowa 23
  54-047 Wrocław

  NIP: 894-288-22-11
  REGON: 020385817

  Kapitał zakładowy: 50.000,00

  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
  we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000265283

  Read More

  Moduł Mapowań

  Moduł Mapowań umożliwia wygodne wprowadzanie danych do sprawozdań dzięki wydajnej pracy na wielu zbiorach danych równocześnie oraz automatyzacji procesu wstępnego przetwarzania i przeliczania danych.

  Moduł Mapowań został stworzony z myślą o użytkownikach systemu aSISt, którzy ze względu na problemy z przetwarzaniem danych do sprawozdań są zmuszeni nanosić wiele korekt przy wypełnianiu, wyliczaniu i uzgadnianiu sprawozdań.

  aSISt z modułem mapowania pozwala na wczytywanie danych bezpośrednio z tabel (np. Excel), hurtowni danych lub z plików nieregularnych (np. wydruki systemu defBank).

  Praca z modułem mapowań polega na jednorazowym zdefiniowaniu mapowań, czyli sposobów doboru danych do komórek sprawozdania. Mapowania mogą powstać w oparciu o dowolną taksonomię dostępną w systemie aSISt. Po przygotowaniu mapowań obsługa modułu ogranicza się do wyliczania sprawozdań na podstawie mapowań. Służy do tego opcja „zasilanie według mapowań” dostępna w menu aplikacji. Typowe zasilenie sprawozdania FINREP trwa ok. 7 minut.

  Moduł pozwala wyeliminować trudności związane z:

  • wielokrotnym przeliczaniem i grupowaniem danych np. w Excel – aSISt pobiera dane i przelicza je zgodnie z warunkami podanymi w mapowaniu,
  • ręcznym wypełnianiem sprawozdań listowych takich jak: pozycje walutowe – aSISt posiada funkcje umożliwiające utworzenie odpowiedniej liczby wierszy i wypełnienie ich poprawnymi danymi,
  • powtarzaniem tego samego cyklu przekształceń od początku  w każdym okresie sprawozdawczym – w aSISt raz zdefiniowany zestaw mapowań jest wykorzystywany wielokrotnie i może być modyfikowany poprzez edycję pojedynczych mapowań,
  • ręcznym wybieraniem danych do wyliczenia wartości określonej komórki – język mapowania umożliwia stosowanie funkcji agregujących oraz operatorów logicznych, dzięki czemu dane, które są uwzględniane w danej pozycji sprawozdania są automatycznie, precyzyjnie dobrane.

   

  Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

  FORMULARZ KONTAKTOWY

   ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

   Dział sprzedaży i marketingu
   +48 515 985 555
   +48 515 178 280
   +48 695 711 771
   +48 502 404 708
   sm@gpm-sys.com

   Dział Projektów
   + 48 693 693 641

   Dział Rachunkowości
   +48 690 290 033

   Zarząd
   +48 504 207 613

   DANE REJESTROWE

   GPM Systemy sp. z o.o.
   ul. Starogajowa 23
   54-047 Wrocław

   NIP: 894-288-22-11
   REGON: 020385817

   Kapitał zakładowy: 50.000,00

   Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
   we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
   KRS: 0000265283

   Read More

   Moduł Analiz

   Moduł Analiz sprawia, że efekt pracy w postaci sprawozdania obowiązkowego, staje się cennym źródłem danych dla sprawozdawczości wewnętrznej.

   Moduł usprawnia wykorzystanie gotowych, wysokiej jakości danych i znacznie ułatwia analizę sytuacji banku oraz przekazywanie informacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz banku.

   Moduł Analiz pozwala m.in. znacząco rozbudować funkcjonalność modułu raportów zrzeszenia. Dzięki niemu pracownik banku może między innymi samodzielnie definiować raporty i wskaźniki, które będą analizowane. Przygotowany raport analityczny można wzbogacić komentarzami i opublikować w postaci broszury.

   Użytkownicy Modułu Analiz, wygodnie i szybko wykonają następujące czynności:

   • opracowywanie własnych analiz ekonomicznych – zawierających dane pobrane bezpośrednio ze sprawozdań jak również utworzone na ich podstawie wskaźniki, agregaty itp.,
   • tworzenie wielu typów raportów w których przedstawiane są dane rzeczywiste i dane zagregowane,
   • tworzenie zmiennych w celu ujednolicenia stosowanych w różnych raportach wskaźników,
   • edycję, ponownie generowanie lub usuwanie wcześniej utworzonych raportów,
   • dodawanie słownych opisów do raportów analitycznych,
   • tworzenie broszur z elementami graficznymi (np. logo) – publikowanie ich w formacie PDF oraz wydruk,
   • zapisywanie raportów do plików Excel,
   • definiowanie szablonów raportów, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane do generowania aktualnych zestawień oraz aktualnych broszur.

    

   Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

    

   FORMULARZ KONTAKTOWY

    ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

    Dział sprzedaży i marketingu
    +48 515 985 555
    +48 515 178 280
    +48 695 711 771
    +48 502 404 708
    sm@gpm-sys.com

    Dział Projektów
    + 48 693 693 641

    Dział Rachunkowości
    +48 690 290 033

    Zarząd
    +48 504 207 613

    DANE REJESTROWE

    GPM Systemy sp. z o.o.
    ul. Starogajowa 23
    54-047 Wrocław

    NIP: 894-288-22-11
    REGON: 020385817

    Kapitał zakładowy: 50.000,00

    Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
    we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
    KRS: 0000265283

    Read More

    IPS Dashboard

    System IPS-Dashboard obsługuje zbieranie sprawozdań dziennych LCR oraz zapewnia realizację następujących funkcji:   

    • monitorowanie nadchodzących sprawozdań dziennych,   
    • uruchamianie i monitorowanie procesu konsolidacji danych,   
    • podgląd sprawozdań dziennych oraz skonsolidowanych przy pomocy aS-ReportViewer,  
    • kontrola kompletności zbioru sprawozdań na danych dzień z podziałem na sprawozdania, jednostki, grupy jednostek,  
    • kontrola jakości napływających sprawozdań z możliwością obserwacji statusów i wyników walidacji,  
    • wyliczanie współczynnika płynności zarówno dla poszczególnych banków jak i całej grupy jednostek.  

    Aplikacja pozwala jednostkom, odpowiedzialnym za płynność w wielu bankach, monitorować wskaźnik z częstotliwością dzienną. 

    Aplikacja IPS-Dashboard obsługuje jeden z trzech filarów dla Systemów Ochrony. 

    Cały system wsparcia dla Systemów Ochrony (IPS) składa się z 3 filarów:  

    1. ocena bezpiecznego funkcjonowania, 
    2. konsolidacja sprawozdań finansowych, 
    3. dzienne raportowanie regulacyjnych miar płynności.  

    Ad.1. W aplikacji IPS-Dashboard przetwarzanie dzienne sprawozdań jest odseparowane od przetwarzania sprawozdań miesięcznych. Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę i pozwala na wyliczenie zbiorczego dziennego wskaźnika płynności.  

    Ad.2. Konsolidacja sprawozdań zapewniona jest przez Moduł Korekt tranSIS, umożliwiający agregowanie sprawozdań z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych. 

    Ad.3. Każdy bank będący członkiem Systemu Ochrony z częstotliwością dzienną w aplikacji aSISt przygotowuje sprawozdanie LCRSprawozdanie jest przekazywane w znany bankom sposób (tak jak do systemu tranSIS), ale dane trafiają do aplikacji IPS-Dashboard. To umożliwia bieżącą ocenę bezpiecznego funkcjonowania.

    Read More

    Moduł Reguł

    Moduł Reguł poszerza możliwości oferowane przez aSISt o opcję dodania reguł sprawdzających poprawność danych, które są specyficzne dla danego banku. Dzięki tej funkcji aSISt staje się jeszcze lepszym narzędziem weryfikującym poprawność raportów, uwzględniającym potrzeby określonego podmiotu.  

    Dane raportowane przez banki podlegają wielu regułom oraz zależnościom, których całkowita zgodność pozwala wnioskować, że dane są poprawne. W związku z tym już bazowa wersja systemu aSISt pozwala na weryfikację sprawozdania według reguł, które zostały zdefiniowane przez NBP.  Moduł Reguł jest niezbędny tam, gdzie powyższe rozwiązanie nie wystarcza. Często zachodzi bowiem potrzeba zastosowania dodatkowych reguł kontrolnych, które wykraczają poza zbiór zdefiniowany przez NBP, czy BFG. 

    Moduł Reguł Własnych aSISt pozwala na tworzenie indywidualnych reguł, ich modyfikację oraz usuwanie. Konkretna reguła lub ich zbiór, zależnie od potrzeb użytkownika mogą zostać aktywowane lub dezaktywowane dla określonego raportu.  

    Decyzja o używaniu Modułu Reguł aSISt, przyniesie Państwu następujące korzyści:  

    • bardziej precyzyjne zarządzanie predefiniowanymi regułami (włączanie/wyłączanie),
    • definiowanie własnych, niezależnych reguł,
    • rekoncyliację sprawozdań np. MONREP i PD poprzez opcję stosowania w jednej regule pozycji z obu raportów,
    • korzystanie z kilku rodzajów reguł: poprawności, warunkowych, wyliczeniowych oraz wartości wymaganych lub zabronionych,
    • wykonywanie operacji na całych grupach reguł,
    • sprawne definiowanie i zmienianie parametrów reguł poprzez korzystanie z praktycznego edytora.

     

    Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

    FORMULARZ KONTAKTOWY

     ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

     Dział sprzedaży i marketingu
     +48 515 985 555
     +48 515 178 280
     +48 695 711 771
     +48 502 404 708
     sm@gpm-sys.com

     Dział Projektów
     + 48 693 693 641

     Dział Rachunkowości
     +48 690 290 033

     Zarząd
     +48 504 207 613

     DANE REJESTROWE

     GPM Systemy sp. z o.o.
     ul. Starogajowa 23
     54-047 Wrocław

     NIP: 894-288-22-11
     REGON: 020385817

     Kapitał zakładowy: 50.000,00

     Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
     we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
     KRS: 0000265283

     Read More

     Moduł Korekt Konsolidacyjnych

     Moduł Korekt Konsolidacyjnych pozwala bankom, które sporządzają sprawozdanie konsolidowane, na opracowanie sprawozdań jednostkowych, wprowadzenie dwustronnych wyłączeń, połączenie sprawozdań oraz naniesie jednostronnych korekt konsolidacyjnych. Moduł umożliwia wygodne tworzenie raportów przez jednostki zależne wraz ze wskazywaniem transakcji wewnątrzgrupowych do wyłączenia. Transakcje mogą być wykazywane w układzie jeden do wielu lub wiele do jednego, umożliwia to poprawne wskazanie kwot w sprawozdaniach dwóch jednostek. Oprócz wskazywania wyłączeń przez jednostki moduł umożliwia wprowadzenie przez jednostkę główną jednostronnych korekt konsolidacyjnych do finalnego sprawozdania skonsolidowanego.

     Proces przygotowania sprawozdania obejmuje następujące kroki, z których wszystkie przeprowadzone są bezpośrednio w aplikacji aSISt: 

     • przygotowanie sprawozdań jednostkowych, 
     • wprowadzenie dwustronnych wyłączeń, 
     • konsolidacja (łączenie) sprawozdania  
     • wprowadzenie korekt konsolidacyjnych, 
     • wygenerowanie finalnego sprawozdania skonsolidowanego. 

      

     Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

     FORMULARZ KONTAKTOWY

      ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

      Dział sprzedaży i marketingu
      +48 515 985 555
      +48 515 178 280
      +48 695 711 771
      +48 502 404 708
      sm@gpm-sys.com

      Dział Projektów
      + 48 693 693 641

      Dział Rachunkowości
      +48 690 290 033

      Zarząd
      +48 504 207 613

      DANE REJESTROWE

      GPM Systemy sp. z o.o.
      ul. Starogajowa 23
      54-047 Wrocław

      NIP: 894-288-22-11
      REGON: 020385817

      Kapitał zakładowy: 50.000,00

      Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
      we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
      KRS: 0000265283

      Read More

      Moduł Konsolidacji

      Moduł Konsolidacji pozwala bankom, które sporządzają sprawozdanie skonsolidowane, na połączenie sprawozdań jednostkowych oraz wprowadzenie korekt konsolidacyjnych.  

      Sprawozdanie zagregowane uzyskiwane jest poprzez wykonanie funkcji „Konsoliduj dane jednostek”.  

      Wykonanie funkcji powoduje wykasowanie danych w sprawozdaniu docelowym, a następnie sumowanie „komórka po komórce” sprawozdania docelowego np. RAZEM Jednostkowe.  

      Jednostki, dla których dostępne jest sprawozdanie jednostkowe, muszą być zdefiniowane w strukturze jednostek – te jednostki mogą być źródłami danych dla funkcji konsolidacji.  

      Read More

      Moduł Jednostek

      Moduł Jednostek  jest funkcjonalnym rozszerzeniem Modułu Bazowego aSISt, zatem oprócz całej funkcjonalności dostępnej w aSISt posiada dodatkowe cechy:  

      • zarządzenie jednostkami – pozwalające zdefiniować jednostki, dla których sporządzane jest sprawozdanie, 
      • dane do sprawozdań odpowiadających jednostkom wprowadzane mogą być za pomocą funkcji aSISt (manualnie, poprzez interfejsy, import, mapowanie itd.),  
      • funkcjonalność agregacji danych z jednostek, 
      • możliwość wygenerowania sprawozdania za zdefiniowane jednostki sprawozdawcze.  

      Sprawozdanie zagregowane uzyskiwane jest poprzez wykonanie funkcji „konsoliduj dane jednostek”.  

      Wykonanie funkcji powoduje wykasowanie danych w sprawozdaniu docelowym, a następnie sumowanie „komórka po komórce” sprawozdania docelowego np. RAZEM Jednostkowe.  

      Jednostki, dla których dostępne jest sprawozdanie jednostkowe, muszą być zdefiniowane w strukturze jednostek – te jednostki mogą być źródłami danych dla funkcji konsolidacji.  

      Read More

      aS-ReportProvider

      aS-ReportProvider udostępnia dane raportowe (kompletne raporty), a także dane w formie analitycznej na potrzeby raportów analitycznych. Istnieje możliwość wykorzystania modułu w formie niezależnego serwisu lub jako systemu wbudowanego w inne (istniejące) aplikacje.

      Dane w tym module nie są przechowywane, jedynie eksportowane w jedno miejsce i dostarczane do innej instalacji aSISt. W tej instalacji dane trafiają do sprawozdania i są gotowe do przeglądu merytorycznego oraz wygenerowania sprawozdania.

       

      Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

      FORMULARZ KONTAKTOWY

       ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

       Dział sprzedaży i marketingu
       +48 515 985 555
       +48 515 178 280
       +48 695 711 771
       +48 502 404 708
       sm@gpm-sys.com

       Dział Projektów
       + 48 693 693 641

       Dział Rachunkowości
       +48 690 290 033

       Zarząd
       +48 504 207 613

       DANE REJESTROWE

       GPM Systemy sp. z o.o.
       ul. Starogajowa 23
       54-047 Wrocław

       NIP: 894-288-22-11
       REGON: 020385817

       Kapitał zakładowy: 50.000,00

       Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
       we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
       KRS: 0000265283

       Read More

       aS-AuthService

       aS-AuthService jest aplikacją do identyfikacji i uwierzytelnienia użytkowników. W aS-AuthService realizowana jest polityka związana z bezpieczeństwem, szczególnie w odniesieniu do haseł. Moduł zapewnia współdzielenie zasobów przez wielu użytkowników przy zachowaniu izolacji danych zgodnie ze zdefiniowanymi prawami dostępu.

       aS-AuthService daje użytkownikom możliwość delegowania części funkcjonalności do LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), czyli protokołu przeznaczonego do korzystania z usług katalogowych. Moduł posiada mechanizmy uwierzytelniania oraz mechanizmy odpowiedzialne za sesję w postaci tokenów.

       System aS-AuthService pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

       Funkcjonalności systemu:

       • przechowywanie bazy danych użytkowników, jednostek oraz praw dostępu,
       • umożliwianie zarządzania prawami dostępu na poziomie funkcjonalnym i na poziomie dostępu do taksonomii,
       • umożliwianie przypisywania użytkowników i ról, w ramach których przypisywane są prawa do jednostek,
       • umożliwianie tworzenia grup dla użytkowników,
       • pozwalanie na operacje CRUD w zakresie użytkowników, jednostek, grup, ról itd.,
       • obsługiwanie identyfikacji, uwierzytelniania i autoryzacji we wszystkich elementach systemu aS-ReportProcessor.

        

       Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

       FORMULARZ KONTAKTOWY

        ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

        Dział sprzedaży i marketingu
        +48 515 985 555
        +48 515 178 280
        +48 695 711 771
        +48 502 404 708
        sm@gpm-sys.com

        Dział Projektów
        + 48 693 693 641

        Dział Rachunkowości
        +48 690 290 033

        Zarząd
        +48 504 207 613

        DANE REJESTROWE

        GPM Systemy sp. z o.o.
        ul. Starogajowa 23
        54-047 Wrocław

        NIP: 894-288-22-11
        REGON: 020385817

        Kapitał zakładowy: 50.000,00

        Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
        we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
        KRS: 0000265283

        Read More