System do sprawozdawczości ESEF
gotowy do testów KNF

Zgodnie z rozporządzeniem ESEF (European Single Electronic Format), od 2020 roku wszyscy emitenci posiadający papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym w UE powinni sporządzać roczne sprawozdania finansowe w formacie xHTML i uzupełniać zawarte w nich skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, przy użyciu znaczników XBRL i technologii iXBRL.

Dyrektywa Komisji Unii Europejskiej o Jednolitym Europejskim Standardzie Formatowania (European Single Electronic Format – ESEF), podana do wiadomości publicznej w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego, nakłada na firmy i instytucje będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku Unii Europejskiej obowiązek przedkładania rocznego sprawozdania finansowego ESEF w formacie iXBRL.

Sprawozdanie ESEF oparte jest na taksonomii ESMA (European Securities and Markets Authority) według standardu IFRS (International Financial Reporting Standards). Do taksonomii ESMA podmioty sprawozdające mogą dodawać własne rozszerzenia w celu opisania sprawozdania finansowego znacznikami XBRL.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE:

 • emitenci mają sporządzać wszystkie raporty roczne w formacie XHTML tak, aby mogły być przeglądane przy pomocy przeglądarki internetowej;
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone w zgodzie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), będące elementami skonsolidowanych raportów rocznych mają być znakowane przy użyciu znaczników XBRL;
 • znaczniki XBRL powinny zostać zaimplementowane w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL.
Aby spełnić ten nowy obowiązek sprawozdawczy, niezbędne są odpowiednie narzędzia pozwalające przeprowadzić proces przygotowania sprawozdania ESEF.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instytucji zobowiązanych do składania raportów zgodnych z nowym obowiązkiem sprawozdawczym ESEF, przygotowaliśmy odpowiadające potrzebom rozwiązanie sprawozdawcze – aplikację aSISt ESEF.

ESEF

Jednolity Europejski Format Raportowania
European Single Electronic Format

PODSTAWA PRAWNA

Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 15.12.2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, znowelizowana w zakresie ESEF Dyrektywą 2013/50/UE Rozporządzenie delegowane Komisji UE z dn. 17.12.2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego

NADZORCA

ESMA – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

FORMAT RAPORTÓW

iXBRL – Inline XBRL

SZCZEGÓŁY

Sprawozdanie roczne, począwszy od 1.01.2020

Nasze rozwiązanie aSISt ESEF

Głównym komponentem rozwiązania jest dedykowana aplikacja webowa do obsługi sprawozdania ESEF, zintegrowana z modułem do uwierzytelniania i autoryzacji.  Narzędzie sprawozdawcze aSISt ESEF umożliwia spółkom notowanym na GPW tworzenie rocznych sprawozdań finansowych przy użyciu znaczników XBRL i technologii iXBRL, w standardzie ESEF. Aplikacja ta jest dostępna do zainstalowania w trybie on-premises, jak również może być dostępna poprzez chmurę.

Dla wygody użytkowania taksonomia ESEF została zwizualizowana w strukturze drzewiastej. Aplikacja umożliwia również edycję zawartości sprawozdania, dodawanie rozszerzeń oraz znaczników XBRL. Tagowanie XBRL w systemie aSISt ESEF odbywa się w sposób intuicyjny.

Aplikacja aSISt ESEF posiada wbudowane moduły funkcjonalne, takie jak edytor sprawozdania, edytor taksonomii oraz generator inline XBRL (iXBRL), ułatwiające pracę i umożliwiające przygotowanie i generowanie sprawozdania ESEF w sposób zgodny z Dyrektywą Komisji UE.

CECHY

 • import pliku Word/HTML
 • import pliku Excel
 • eksport do pliku PDF
 • edycja sprawozdania
  w aplikacji
 • tagowanie wszystkich elementów
 • dodawanie rozszerzeń
  do taksonomii
 • walidacja techniczna
  i merytoryczna
 • generacja pliku xHTML (iXBRL)

CYKL ŻYCIA

 • sprawozdanie w przygotowaniu
 • tryb edycji
 • tryb tagowania
 • walidacja
 • generowanie
 • przekazane do zatwierdzenia
 • zatwierdzone/odrzucone
 • podpisane
 • wysłane
 • zarchiwizowane

PROCES SPRAWOZDAWCZY

 • jest nieskomplikowany
  i intuicyjny
 • niewymagający zmian
  w obecnym procesie
 • minimalizujący nakłady
  pracy w kolejnych latach

Narzędzie sprawozdawcze aSISt ESEF jest w pełni przygotowane do umożliwienia spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) tworzenia rocznych sprawozdań finansowych w zgodzie z nowymi wymogami sprawozdawczymi ESMA ESEF.

Jeżeli są Państwo zainteresowani narzędziem do sprawozdawczości ESEF, prosimy o kontakt.

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIE

PRZYJAZNY INTERFACE

PRZEJRZYSTE FILTROWANIE

NANOSZENIE POPRAWEK

ELASTYCZNA
PRACA


UŁATWIENIA

ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA

NIELIMITOWANA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

SZKOLENIA

WSPARCIE
PRZY
WDROŻENIU

DOBRZE
OCENIANY
SERWIS

JEDNORAZOWO PŁATNA LICENCJA

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, poznać szczegóły naszej oferty czy umówić się na niezobowiązującą prezentację systemu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dział Sprzedaży i Marketingu
+48 515 178 280
+48 515 985 555
+48 695 711 771
+48 502 404 708

Dział Projektów
+ 48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

DANE REJESTROWE

GPM Systemy sp. z o.o.
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283