Informacja Zarządu GPM dotycząca ciągłości świadczenia usług

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce związaną z COVID-19 pragniemy poinformować o środkach podjętych przez firmę GPM Systemy, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług.

W dniu 12-03-2020 podjęliśmy decyzję, o przeniesieniu całości działalności firmy z formy pracy w biurze do pracy zdalnej. Wdrożone procedury organizacyjne oraz środki techniczne od dawna umożliwiają nam taką formę pracy, dlatego praca jest kontynuowana bez żadnych zakłóceń.

Wszystkie zobowiązania wynikające z podpisanych umów są i będą świadczone zgodnie z wszystkimi zasadami kontraktowymi i nie ma konieczności ustalania odrębnych procedur na czas sytuacji epidemii.

Wszystkie kanały komunikacyjne działają bez zmian i w zwykłym trybie tj. kontakt telefoniczny, mailowy i pocztowy.

Obsługa serwisowa aSISt, tranSIS i iON oraz wszystkich pozostałych produktów nie ulega zmianie i nadal będzie prowadzona:

Read More

Zmiany techniczne w aplikacji aSISt

Ze względu na zmiany technologiczne, mające na celu podniesienie wydajności i szybkości systemu sprawozdawczego aSISt, z początkiem września aplikacja aSISt będzie wymagała bazy danych Oracle w wersji minimum 12.

Oznacza to, że z wrześniem 2020 roku nastąpi:

 • zaprzestanie testów dla wersji Oracle 11
 • zaprzestanie usuwania błędów pojawiających się przy łączeniu oprogramowania z Rodziny aSISt z wersją Oracle 11

Aby mieć pewność kompatybilności bazy Oracle z oprogramowaniem Rodziny aSISt, zalecamy naszym użytkownikom niezwłoczną aktualizację Oracle do wersji 12 lub wyższej.

W przypadku trudności z przeprowadzeniem aktualizacji bazy Oracle, jest możliwość skorzystania z usługi migracji.

Uwaga!
Tym z Państwa, którzy korzystają z jednostanowiskowej wersji aplikacji aSISt z bazą danych Derby, przypominamy, iż zmiana wymagań technicznych dotyczących bazy danych Oracle nie ma wpływu na posiadaną bazę Derby. Jednocześnie informujemy, że nie ma konieczności migracji z bazy danych Derby do Oracle.

Dokument z nowymi wymaganiami technicznymi, obowiązującymi od września 2020 r. dostępny jest pod adresem: https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja/

Read More

Automatyzacja sprawozdania FINREP, zgodnego ze sprawozdawczością IFRS 9

1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej.

IFRS 9 to międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (w skrócie MMSF) dotyczące klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych wynikające z Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej z dnia 22 listopada 2016 r. Nowe standardy obowiązywać będą wszystkie instytucje finansowe działające na terenie Unii Europejskiej już od 1 stycznia 2018 roku.

Obsługa sprawozdawczości FINREP według IFRS 9

Nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości Finrep obejmą nie tylko instytucje finansowe, ale również systemy sprawozdawcze. Aplikacja aSISt uaktualniona została o moduł pozwalający na spełnienie tych wymogów w zakresie sprawozdawczości Finrep. Obecni użytkownicy aSISt otrzymają wersję zgodną IFRS 9 bez dodatkowych opłat.

Automatyzacja nowej sprawozdawczości FINREP

Przygotowanie sprawozdania Finrep według nowych wytycznych (MSSF 9) wiąże się z wieloma zmianami, a także większą czasochłonnością, dlatego ryzyko wystąpienia błędu podczas procesu sprawozdawczego jest bardzo duże.

Automatyczne zasilenie sprawozdań nie tylko skraca czas potrzebny na przygotowanie raportu, ale również eliminuje błędy, ponieważ dane wprowadzane są automatycznie, co wyklucza ludzkie omyłki i zapewnia pełną audytowalność procesu sprawozdawczego.

Proces automatycznego zasilenia trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut. Szybkość tego procesu sprawia, iż w razie konieczności korekty danych źródłowych, proces może zostać powtórzony bez obawy o opóźnienia w przygotowaniu sprawozdania.

Wdrożenie automatyzacji dla sprawozdawczości Finrep

Na proces przygotowania automatycznego zasilenia sprawozdań składa się kilka etapów. Wdrożenie automatyzacji wiąże się z przygotowaniem procedur zasilających (mapowań), które pozwalają na zaczytanie danych z różnorodnych tabel lub plików źródłowych, wykonanie na nich przekształceń oraz wprowadzenie do komórek sprawozdania. Procedury są definiowane bezpośrednio w aplikacji sprawozdawczej w Module Automatyzacji.

Etapy procesu przygotowania automatyzacji:

 1. analiza źródeł danych dla Finrep
 2. przygotowanie mapowań (procedur zasilających)
 3. testy przetwarzania danych dla sprawozdania Finrep, realizowanych wg cykli iteracyjnych, które przebiegają w następujących etapach:
  • zasilenie sprawozdań
  • testowanie poprawności procesu
  • modyfikacja i rozbudowa mapowań
  • przekazanie mapowań do dalszych testów
 1. szkolenie z obsługi procesu dla użytkowników końcowych
 2. produkcyjne wdrożenie automatycznego zasilenia
 3. przygotowanie pierwszego sprawozdania jednostkowego Finrep ITS
 4. przygotowanie pierwszego sprawozdania skonsolidowanego Finrep ITS

Czas wdrożenia automatycznego zasilenia sprawozdawczości Finrep zależy od liczby oraz zawartości źródeł danych i ustalany jest indywidualnie dla każdego z projektów.

Aby zminimalizować nakład pracy użytkowników końcowych i służb IT, większość prac związanych z procesem wdrożenia automatyzacji przeprowadzania jest przez wykwalifikowanych specjalistów GPM Systemy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości automatyzacji nowego sprawozdania FINREP zgodnego z IFRS 9, zachęcamy do kontaktu.

Read More

Doroczne spotkanie przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych i Systemów Ochrony Instytucjonalnej

W dniach 26-27 października 2017 odbędzie się we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej. Takie spotkanie odbywa się regularnie, dając uczestnikom możliwość omówienia bieżących zagadnień związanych ze sprawozdawczością. 

W tym roku wyjątkową okazję stanowi 10-lecie systemu tranSIS, z którego od lat korzystają pracownicy Banków Zrzeszających a od niedawna również Systemów Ochrony Instytucjonalnej.   

Spotkanie dotyczące sprawozdawczości obligatoryjnej w sektorze bankowym dla Przedstawicieli Zrzeszeń Banków Spółdzielczych i Systemów Ochrony Instytucjonalnej poprowadzą przedstawiciele firm GPM Systemy oraz Fingo.  

Celem tegorocznego spotkania jest podsumowanie projektów i przedsięwzięć, nad którymi prace odbywały się w ubiegłym roku, jak również omówienie potrzeb oraz perspektyw dalszego rozwoju systemów sprawozdawczych.  

Nie zabraknie rozmowy na temat nowych obowiązków względem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz zmian w sprawozdaniach NB300 i Finrep.   

Jedna z prezentacji będzie dotyczyła systemu iON – narzędzia dedykowanego do sprawozdań typu rejestry oraz trendów w sposobie zbierania danych przez nadzorców.
Zwieńczeniem całego spotkania będzie przedstawienie perspektywy rozwoju produktów, wspomagających pracę Zrzeszeń, Banków Spółdzielczych oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej.  

Jest to również doskonała możliwość do dalszego rozwoju partnerskich relacji z przedstawicielami Banków Zrzeszających oraz Systemów Ochrony Instytucjonalnej. 

Read More

Konwerter sprawozdań EBA ITS NBP ITS

Gotowe narzędzie pozwalające w prosty sposób konwertować sprawozdania z układu EBA ITS na układ NBP ITS oraz z układu NBP ITS na układ EBA ITS.

Użytkownicy aplikacji aSISt często preferują pracę ze sprawozdaniami w formacie przygotowanym przez EBA lub posiadają system back-office, który generuje dane w układzie EBA. Układy te nie są jednak akceptowane przez polskiego nadzorcę.

Automatyczna konwersja sprawozdań do formatu NBP oraz EBA

Dla wygody użytkowników przygotowaliśmy Konwerter aSISt, który pozwala na automatyczne przekształcanie danych:

 • z formatu EBA ITS do taksonomii z pakietu NBP ITS, a następnie wygenerowanie poprawnego sprawozdania zgodnie z wymaganiami NBP,
 • z formatu NBP ITS do układu taksonomii EBA ITS, a następnie wygenerowanie poprawnego sprawozdania zgodnie z wymogami EBA i przesłanie go do jednostki nadrzędnej.

Proces przetwarzania w Konwerterze aSISt podzielony jest na dwa etapy.

etapie pierwszym do repozytorium zostają zaczytane sprawozdania w układzie źródłowym EBA ITS:

 • na etapie wprowadzania/zaczytywania danych sprawdzana jest ich poprawność,
 • gotowe sprawozdanie sprawdzane jest pod kątem zgodności z regułami publikowanymi przez Nadzorcę.

drugim etapie w wyniku konwersji powstaje sprawozdanie w układzie docelowym EBA ITS lub NBP ITS:

 • następuje automatyczna konwersja danych z układu EBA do NBP lub NBP do EBA,
 • sprawozdanie walidowane jest według reguł Nadzorcy,
 • generowana jest instancja XBRL, zgodnie z wymaganiami EBA lub NBP.

Gwarancja poprawności danych

Dzięki wielokrotnej walidacji w obu układach, aSISt z konwerterem EBA <-> NBP zapewnia, iż sprawozdania są zgodne z wymaganiami zarówno polskiego, jak i europejskiego nadzorcy.

Oba układy sprawozdań, wraz z funkcjami eksportu danych i wydruków, dostępne są w jednolitej formie w jednej aplikacji. Proces konwersji nie wymaga dodatkowego zaangażowania ze strony osoby przygotowującej sprawozdania.

Konwerter oparty jest o aplikację aSISt, dzięki czemu może być wykorzystywany zarówno jako rozbudowa istniejącej infrastruktury, jak i jako zupełnie nowe narzędzie, odrębne w stosunku do systemu sprawozdawczego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem wersji demonstracyjnej Konwertera aSISt lub mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu.

Read More

Automatyzacja procesu sprawozdawczego

Profesjonalne usługi automatyzacji procesu sprawozdawczego dla pakietu sprawozdań obowiązkowych dla NBP, BFG i Ministerstwa Finansów.

Przeprowadzenie całego cyklu sprawozdawczego to często długi i skomplikowany proces, obejmujący zagadnienia merytoryczne, techniczne i technologiczne.

Czasochłonność i pracochłonność operacji wykonywanych manualnie sprawia, iż Banki, jak i inne Instytucje Finansowe poszukują rozwiązań automatyzujących codzienną pracę.

Korzyści ze stosowania automatycznego zasilania w procesie sprawozdawczym

Ręczny proces opracowania znacznej liczby arkuszy oraz wprowadzenia danych pochodzących z wielu źródeł znacznie obciąża zespół sprawozdawczy. Ryzyko wystąpienia błędu w trakcie takiego procesu sprawozdawczego jest bardzo duże.

Eliminacja błędów, a także audytowalność znacząco wpływają na jakość procesu sprawozdawczego. Automatyczne zasilanie sprawozdań skraca czas potrzebny na przygotowanie skomplikowanych raportów, a także zmniejsza ilość możliwych błędów, ponieważ dane są wprowadzane automatycznie, co wyklucza ludzkie omyłki i zapewnia pełną audytowalność procesu.

Proces automatycznego zasilenia jest wydajny i trwa, w zależności od sprawozdania, od kilku do kilkunastu minut. Szybkość procesu zapewnia, że w razie korekty danych źródłowych, proces można powtórzyć bez obawy o opóźnienia w przygotowaniu sprawozdania.

Po wdrożeniu automatycznego zasilania sprawozdań, procedury wyliczania danych są dostępne dla użytkowników i istnieje możliwość ich edycji, podglądu czy ponownej weryfikacji.

Automatyzacja procesu sprawozdawczego ułatwia modyfikację przygotowania sprawozdania w przypadku zmian w taksonomii lub plikach źródłowych. Zmiany wprowadza się w jednym miejscu (Moduł Automatyzacji) korzystając z funkcjonalności wspierających modyfikacje zasileń: możliwość przeliczenia nowego sprawozdania na wcześniejszych danych lub możliwość przeliczenia wcześniejszego sprawozdania na nowych danych.

Dodatkowo istnieje możliwość wyszukania wszystkich pól w sprawozdaniach, do których trafiają dane z określonymi atrybutami.

Wdrożenie automatyzacji

Wdrożenie automatyzacji wiąże się z przygotowaniem procedur zasilających (mapowań). Mapowania pozwalają na zaczytanie danych z różnorodnych plików lub tabel źródłowych, wykonanie na nich przekształceń oraz wprowadzenie do komórek sprawozdania. Procedury są definiowane bezpośrednio w aplikacji sprawozdawczej w Module Automatyzacji.

Proces przygotowania automatyzacji składa się z kilku etapów:

 1. analiza źródeł danych
 2. przygotowanie mapowań (procedur zasilających)
 3. testy przetwarzania danych, realizowanych wg cykli iteracyjnych, które przebiegają w następujących etapach:
 • zasilenie sprawozdań
 • testowanie poprawności procesu
 • modyfikacja i rozbudowa mapowań
 • przekazanie mapowań do dalszych testów
 1. szkolenie z obsługi procesu
 2. produkcyjne wdrożenie automatycznego zasilenia
 3. przygotowanie pierwszego sprawozdania jednostkowego
 4. przygotowanie pierwszego sprawozdania skonsolidowanego

Czas wdrożenia automatyzacji zależy od zakresu automatyzowanej  sprawozdawczości, liczby oraz zawartości źródeł danych i ustalany jest indywidualnie dla każdego z projektów. Automatyzacją mogą zostać objęte wszystkie sprawozdania wymagane przez polskich i europejskich nadzorców.

Aby zminimalizować nakład pracy użytkowników końcowych i służb IT, większość prac związanych z procesem wdrożenia automatyzacji przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych konsultantów GPM Systemy.

Automatyczne zasilenie sprawozdania Monrep

Sprawozdania z pakietu Monrep dotyczą obszernych danych monetarnych. Ręczne wypełnienie odpowiednich danych w niemal 21300 komórkach jest czasochłonne i może być efektywnie zastąpione przez automatyczne wprowadzanie danych. Wdrożenie nowych obowiązków sprawozdawczych z równoczesnym przygotowaniem automatyzacji zasilenia sprawozdania pozwala efektywnie wprowadzić sprawozdawczość Monrep w Banku i rozpocząć stopniową automatyzację całej sprawozdawczości obowiązkowej.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości automatyzacji procesu sprawozdawczego.

Read More

Sprawozdawczość BFG-Informacje dostępna w aSISt

Efektywne przygotowanie pakietu sprawozdań dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w systemie sprawozdawczym aSISt, z możliwością bezpłatnego wypróbowania.

Pakiet sprawozdawczy BFG-Informacje

Pakiet sprawozdawczy BFG-Informacje zawiera sprawozdania składane w związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Pakiet BFG-Informacje zawiera komplet sprawozdań, które należy regularnie dostarczać do BFG:

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiF z art. 330 ust. 7 Ustawy*:

 • Środki gwarantowane,
 • BFG wyliczenie składek,
 • BFG wsparcie ze środków publicznych,
 • BFG system ochrony,
 • Składka na Fundusz Gwarancyjny,
 • BFG Przymusowa Restrukturyzacja,
 • FOŚG,

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiF z art. 304 ust. 11 Ustawy**:

 • BFG zobowiązanie do zapłaty FG,
 • BFG zobowiązanie do zapłaty FPR,

aSISt – gotowe rozwiązanie do sprawozdawczości BFG-Informacje

aSISt z modułem BFG-Informacje to gotowe rozwiązanie pozwalające na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącego art. 330 ust. 7 oraz art. 304 ust. 11 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

aSISt to gotowe rozwiązanie „z półki”, które pozwala na przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego. Obejmuje on:

 • wprowadzanie danych do sprawozdania – ręcznie, automatycznie lub poprzez zasilenie przy pomocy importu,
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
 • uzgadnianie danych,
 • wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XML.

Dzięki modułowej budowie systemu sprawozdawczego aSISt, praca ze sprawozdawczością BFG-Informacje możliwa jest od razu po uzyskaniu odpowiedniej licencji uprawniającej do korzystania z modułu.

Wdrożenie nowego modułu sprawozdawczego trwa zwykle nie dłużej niż 1 dzień roboczy i nie wymaga dużego wsparcia ze strony służb IT.

BFG-Informacje bezpłatnie w aSISt

Sprawozdania z pakietu BFG-Informacje można bezpłatnie niezobowiązująco wypróbować w aplikacji aSISt. Na życzenie obecnych, jak i nowych użytkowników udostępniamy licencję demonstracyjną, która pozwala na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego.

Podstawy prawne:

*Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

**Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

W celu uzyskaniu informacji na temat aSISt z modułem BFG-Informacji, jak i uzyskania licencji demonstracyjnej, zachęcamy do kontaktu.

Read More