Zmiany w przepisach AML/CFT – nowe obowiązki, nowe instytucje obowiązane

Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zwanej Ustawą AML/CFT) oznacza rozszerzenie liczby instytucji obowiązanych, jak również konieczność wdrożenia zmian systemowych.

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 lutego 2020, który ma rozszerzyć obecnie obowiązujące przepisy zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. L 156 z 19.06.2018, str. 43) – powszechnie znane jako AML (Anti-Money Laundering) oraz CFT (Counter Financing of Terrorism).

Powyższa dyrektywa musi zostać zaimplementowana do krajowych porządków prawnych najpóźniej do dnia 3 grudnia 2020 roku.

NOWE INSTYTUCJE OBOWIĄZANE

Jedną z głównych zmian przewidzianych w Projekcie zmian w Ustawie AML/CFT jest rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych do wskazania oraz aktualizowania listy swoich profitentów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Zgodnie z projektem katalog podmiotów obowiązanych do tej czynności zostanie rozszerzony o:

 • trusty (których powiernicy/osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania/siedzibę na terytorium Polski lub nawiązują stosunki gospodarcze /nabywają nieruchomość na terytorium Polski, w imieniu bądź na rzecz trustu)
 • spółki partnerskie
 • spółki europejskie
 • spółdzielnie
 • spółdzielnie europejskie
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • fundacje

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE DZIEŁ SZTUKI OBJĘTA OBOWIĄZKIEM AML

Przewidziane jest rozszerzenie listy instytucji obowiązanych przepisami AML/CFT o podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu, pośrednictwa w obrocie lub przechowywania dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków w zakresie transakcji – pojedynczej lub powiązanej – o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 EUR.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ROZBIEŻNOŚCI

Nowelizacja ustawy AML/CFT nakłada na instytucje obowiązane konieczność odnotowywania rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) a tymi, które instytucja zgromadziła w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Instytucje obowiązane będą zmuszone do podejmowania czynności w celu wyjaśnienia przyczyn rozbieżności, a w przypadku transakcji budzących wątpliwości, do przekazania właściwemu organowi zweryfikowanej informacji wraz dokumentacją i uzasadnieniem.

W procesie weryfikacji beneficjenta rzeczywistego instytucje obowiązane zobligowane będą do uzyskania potwierdzenia rejestracji albo odpisu z CRBR lub analogicznego rejestru prowadzonego we właściwym państwie członkowskim UE. Instytucji zobowiązanych nie będzie natomiast obowiązywało domniemanie prawdziwości danych wprowadzonych do rejestru.

ZMIANA SANKCJI

W ramach zmian w Ustawie AML/CFT przewidziane zostały również zmiany dotyczące sankcji pieniężnych. Kara do wysokości 1 000 000 zł grozi podmiotom lub osobom, które:

 • nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji w terminie ustawowym
 • nie dopełniły obowiązku aktualizacji informacji w terminie ustawowym
 • podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym

ZMIANY W ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

Instytucje obowiązane będą stosować środki bezpieczeństwa finansowego względem klientów w szczególności gdy:

 • doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych,
 • doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta lub beneficjenta rzeczywistego,
 • instytucja obowiązana była w ciągu danego roku kalendarzowego zobligowana prawnie do skontaktowania się z klientem w celu weryfikacji informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych, w szczególności gdy obowiązek taki wynikał z przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Założono również rozszerzenie listy okoliczności, które wymuszają zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego o transakcje okazjonalne powiązane z:

 • ropą naftową
 • bronią
 • metalami szlachetnymi
 • produktami tytoniowymi
 • artefaktami kulturowymi
 • kością słoniową
 • gatunkami chronionymi
 • innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym, religijnym lub o szczególnej wartości naukowej

W sytuacji powiązania stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z klientem będącym obywatelem państwa trzeciego i ubiegającym się o prawo pobytu lub obywatelstwo w państwie członkowskim w zamian za transfery kapitałowe, nabycie własności lub obligacji skarbowych bądź inwestycje w podmioty o charakterze korporacyjnym w danym państwie członkowskim.

Prócz wspomnianych zmian, Projekt Ustawy zakłada również odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przy transakcjach bezgotówkowych do kwoty 150 EUR (art. 38 ust. 1 Ustawy AML/CFT).

DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW DO ZMIAN W SPRAWOZDAWCZOŚCI AML/CFT

Posiadanie efektywnego systemu sprawozdawczego, który dynamicznie dostosowuje się do zmieniających się realiów prawnych jest niezwykle istotne, gdyż zaniedbania w realizacji zadań z obszaru AML/CFT grożą poważnymi sankcjami administracyjnymi oraz karnymi – odpowiednio do 8 lat pozbawienia wolności oraz powyżej miliona złotych kary.

iON – system, który wydajnie wspomaga instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów AML/CFT.

iON to nowoczesne, sprawdzone i wysoce intuicyjne narzędzie, które dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową umożliwia Użytkownikowi elastyczną pracę z dowolnie wybranego miejsca. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości warto powierzyć sprawozdawczość systemowi, który zawsze jest gotów do pracy, a jego aktualność i zgodność z przepisami prawa nie budzi wątpliwości.

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły systemu do sprawozdawczości AML/CFT w iON, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na Państwa pytania, zaprezentujemy system oraz przedstawimy ofertę skrojoną na Państwa potrzeby.

Zainteresowanych narzędziem do sprawozdawczości AML/CFT, zapraszamy do kontaktu.
Read More

Zmiany techniczne w aplikacji aSISt

Ze względu na zmiany technologiczne, mające na celu podniesienie wydajności i szybkości systemu sprawozdawczego aSISt, z początkiem września aplikacja aSISt będzie wymagała bazy danych Oracle w wersji minimum 12.

Oznacza to, że z wrześniem 2020 roku nastąpi:

 • zaprzestanie testów dla wersji Oracle 11
 • zaprzestanie usuwania błędów pojawiających się przy łączeniu oprogramowania z Rodziny aSISt z wersją Oracle 11

Aby mieć pewność kompatybilności bazy Oracle z oprogramowaniem Rodziny aSISt, zalecamy naszym użytkownikom niezwłoczną aktualizację Oracle do wersji 12 lub wyższej.

W przypadku trudności z przeprowadzeniem aktualizacji bazy Oracle, jest możliwość skorzystania z usługi migracji.

Uwaga!
Tym z Państwa, którzy korzystają z jednostanowiskowej wersji aplikacji aSISt z bazą danych Derby, przypominamy, iż zmiana wymagań technicznych dotyczących bazy danych Oracle nie ma wpływu na posiadaną bazę Derby. Jednocześnie informujemy, że nie ma konieczności migracji z bazy danych Derby do Oracle.

Dokument z nowymi wymaganiami technicznymi, obowiązującymi od września 2020 r. dostępny jest pod adresem: https://support.asist-xbrl.eu/sites/default/files/documentation/aSISt_tranSIS-wymagania_sprzetowe-obowiazujacy_od_09.2020.pdf

Read More

Nowa sprawozdawczość CRS w iON

Na 31.03.2020 r. wyznaczony został pierwszy termin raportowania CRS (Common Reporting Standard) wg wytycznych określonych w Ustawie z dn. 4 kwietnia 2019 r.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2019 poz. 694), wprowadzone zostało dodatkowe raportowanie, którego pierwszy termin raportowania został wyznaczony na 31.03.2020 r. Art. 8 Ustawy wpłynął również na zmianę samego zakresu raportowanych rachunków.

Common Reporting Standard (CRS)

W celu walki z unikaniem opodatkowania oraz ochrony integralności systemów podatkowych, na całym świecie wprowadzany jest standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS). Jest to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji, który obowiązuje instytucje finansowe na całym świecie.

CRS został opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między organami podatkowymi.

Automatyczna wymiana informacji o rachunkach raportowanych (CRS) ma umożliwić administracji podatkowej pozyskiwanie z instytucji finansowych określonych z góry informacji w stosunku do rachunków zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów (rezydentów innych państw uczestniczących) lub podmiotów przez nie kontrolowanych, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Uzyskane w tym trybie informacje będą w dalszej kolejności podlegały systematycznemu przekazywaniu państwom uczestniczącym, właściwym dla poszczególnych nierezydentów.

CRS w systemie iON

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, nasze systemy zostały rozbudowane o obsługę sprawozdawczości CRS.

Generowanie raportu CRS jest realizowane przy pomocy aplikacji iON, a wszystkie jej funkcje dostępne są poprzez przeglądarkę internetową. Zasilenie sprawozdania odbywa się dzięki procedurom ETL opracowanym w procesie wdrożenia i integracji z systemami Banku.

W systemie iON dostępna jest również sprawozdawczość FATCA.

Podstawowe korzyści iON – systemu do obsługi raportu CRS:
 • Dostęp poprzez www – użytkownik ma możliwość wykonania operacji w systemie, pobrania przetworzonego pliku lub sprawdzenia statusu operacji poprzez przeglądarkę internetową,
 • Aplikacja zapewnia bardzo wysoki poziom automatyzacji poprzez mechanizmy automatyzujące zasilenie danymi (ETL:  as-DataCalc),
 • Aplikacja zapewnia bardzo wydajny i skalowalny mechanizm zasileń (SPARK, BigData),
 • Aplikacja pozwala na efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych,
 • Historia sprawozdania oraz wykonane etapy przetwarzania są rejestrowane w systemie, co zapewnia audytowalność procesu,
 • Walidacja merytoryczna oraz techniczna sprawozdania,
 • Generowanie pliku XML zgodnego z wymaganiami Nadzorcy,
 • Aplikacja posiada intuicyjny interfejs, co zapewnia łatwość obsługi oraz efektywne i szybkie wdrożenie,
 • Aplikacja umożliwia podpisanie, szyfrowanie oraz wysłanie sprawozdania do bramki e-Deklaracje,
 • W aplikacji zaimplementowano funkcję efektywnego paczkowania sprawozdania,
 • Powstał dedykowany mechanizm do zarządzania sprawozdaniami oraz paczkami,
 • W aplikacji wprowadzony został mechanizm wersjonowania instancji sprawozdania na potrzeby obsługi korekt sprawozdań.

Zalety funkcjonalne aplikacji:

 • Możliwość edycji danych w sprawozdaniu z poziomu użytkownika biznesowego. „Klikalny” identyfikator błędów walidacji pozwala przejść do rekordu z błędem za pomocą jednego kliknięcia. Znacznie skraca to czas potrzebny na znalezienie pola z błędem,
 • Przycisk powrotu z widoku danych do strony logów błędów znacznie ułatwia nawigację między stronami. Skraca to czas poświęcony na naprawianie błędów oraz na analizę danych w raporcie,
 • Informacje zawierające opis techniczny pola zgodny ze schematem XSD podczas edycji raportu oraz dodawania nowego wiersza wskazuje użytkownikowi, jakie wartości są dopuszczalne. To znacznie ułatwia ręczne wypełnianie danych i skraca czas potrzebny na poprawną edycję raportu,
 • Wybór poszczególnych lub wielu wierszy przy pomocy pola wyboru, które także umożliwia usunięcia pojedynczego lub wielu wybranych wierszy,
 • Dedykowana strona do zarządzania wygenerowanymi sprawozdaniami, która umożliwia m.in. pobranie wygenerowanego sprawozdania, zaszyfrowanego oraz Urzędowie Poświadczenie Odbioru,
 • Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników zarówno w kontekście konkretnych raportów, jak i funkcji,
 • Wbudowany zestaw reguł pozwalających na merytoryczną weryfikację poprawności sprawozdań oraz możliwość tworzenia reguł dedykowanych wynikających z potrzeb Banku.
System sprawozdawczy iON to intuicyjne, wydajne narzędzie doskonale przystosowane do przygotowania sprawozdania CRS.

Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniem CRS w iON, bardzo prosimy o kontakt a przygotujemy dedykowaną ofertę.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Read More

Zmiana sprawozdawczości NBP ITS na EBA ITS (Framework 2.9)

Narodowy Bank Polski poinformował, że od 2020 roku planuje odejść od taksonomii NBP ITS i jako obowiązkową w Polsce wprowadzić taksonomię EBA ITS. Testy wdrożeniowe taksonomii EBA przewidziane są na III/IV kwartał bieżącego roku.

Nasz system sprawozdawczy aSISt jest zgodny z taksonomią EBA ITS Framework 2.8, a nową taksonomię 2.9 będzie można testować, korzystając z naszego narzędzia do przygotowania sprawozdań – aSISt, które oferuje możliwość pełnej automatyzacji procesu sprawozdawczego, w prostej i przystępnej dla użytkowania formie.

Framework EBA ITS 2.9, na którym będzie opierała się sprawozdawczość, zostanie wdrożony w kilku etapach. Pierwsza część frameworku 2.9 EBA ITS ma zacząć obowiązywać od 31 grudnia 2019 roku, co za tym idzie, pierwszego raportowania można spodziewać w styczniu 2020 roku.

Jak można przeczytać na stronie EBA, założeniem projektu jest wdrożenie zmian sprawozdawczych w raportach: RES (którego naszym odpowiednikiem jest PRiUL), Liquidity (LCR), Corep, Finrep, Benchmarking ITS. Dodatkowo EBA poinformowało, że wraz z Frameworkiem 2.10 zmianami objęte zostanie sprawozdanie Funding Plans.

Podzielenie projektu w kilka etapów zapewni instytucjom objętym obowiązkową sprawozdawczością EBA ITS czas na wdrożenie rozwiązania.

Okresy publikacji nowego Frameworku przedstawia poniższy schemat:

Framework 2.9. – okresy publikacji

Jak zmienią się obecne raporty?

Jak opublikował European Bank Authority (EBA) na swojej stronie, wraz z frameworkiem 2.9 w znanych już raportach szykują się następujące zmiany:

 1. RES – zmiany w istniejących wymogach dotyczących raportowania – korekty i dodatkowe szablony.
 2. COREP – zmiana w celu dostosowania do nowych struktur sekurytyzacji.
 3. FINREP – zmiany dotyczące raportowania ekspozycji zagrożonych i przeniesionych, rachunku zysków i strat oraz MSSF 16.
 4. LCR – zmiany w celu dostosowania do ustawy zmieniającej LCR
 5. SBP (Benchmarking ITS) – zmiany w wymogach sprawozdawczych określonych w ITS w zakresie benchmarkingu nadzorczego modeli wewnętrznych.

Narodowy Bank Polski zaplanował testy wdrożeniowe taksonomii EBA na III/IV kwartał bieżącego roku. Jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w testach wdrożeniowych za pośrednictwem systemu aSISt, bardzo prosimy o kontakt z nami.

Jeśli są Państwo zainteresowani formularzami EBA ITS w języku polskim, informujemy, że będą dostępne w systemie sprawozdawczym aSISt.

Read More

Nowa sprawozdawczość BFG PRiUL zastąpi BFG PPR

Gruntownym zmianom ulega obowiązek sprawozdawczy dotyczący planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotychczas określany jako BFG Plany Przymusowej Restrukturyzacji (BFG PPR).

Data pierwszego raportowania według nowych wzorów, określonych w Rozporządzeniu MRiF z art. 87 ustawy o BFG zgodnych z załącznikiem I Rozporządzenia wykonawczego Komisji Unii Europejskiej 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. L277 z 7.11.2018, str. 1-65) przypada na dzień 31 maja 2019 r.

Nowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie wykonawcze Komisji Unii Europejskiej 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r., co z punktu widzenia oferowanego przez nas rozwiązania wiąże się z przebudową dotychczas użytkowanego przez Banki modułu sprawozdawczego BFG PPR Struktura Zobowiązań wraz z rozwiązaniem BPG PPR Sprawozdania na Wezwanie i koniecznością przygotowania nowego rozwiązania dostosowanego do nowych wymogów sprawozdawczych – BFG Plany Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (BFG PRiUL).

Obecnie posiadamy już gotowe rozwiązanie BFG PRiUL spełniające aktualne wymogi wynikające z nowego rozporządzenia. Moduł BFG PRiUL jest w pełni dostępny w systemie sprawozdawczym aSISt i jest na bieżąco dostosowywany do zmian prawnych, co gwarantuje zgodność rozwiązania z najnowszymi wymogami.

Tych z Państwa, którzy nie wybrali jeszcze systemu do obsługi nowej sprawozdawczości BFG Plany Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (BFG PRiUL), zapraszamy do kontaktu.

Read More

Raportowanie AML do GIIF dostępne w systemie iON

Narzędzie do raportowania sprawozdawczości AML (Anti-Money Laundering) umożliwia spełnienie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, raportowanego do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej).

Od 13 lipca 2019 Instytucje Obowiązane nie są zobligowane do prowadzenia rejestru transakcji. Ustawa przewiduje jednak okres przejściowy przechowywania informacji już zgromadzonych w rejestrach (art. 187 Ustawy).

W okresie przejściowym od 13 października 2018 do 13 lipca 2019 banki przesyłały informacje na zasadach określonych dla „stanu docelowego” lub przesyłać dane, o których mowa w art. 72 oraz formularze, o których mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

Stan docelowy, obowiązujący od 13 lipca 2019 wprowadza kilka istotnych zmian, między innymi:

 • zmieniony sposób wskazywania kategorii transakcji ponadprogowych do raportowania,
 • raportowanie w terminie 7 dni od zdarzenia, zamiast dotychczasowych 14 dni od końca miesiąca, w którym zarejestrowano transakcję,
 • nieznacznie zmieniony zakres raportowanych danych w ramach pojedynczej informacji o transakcji,
 • rezygnację z papierowego przekazu informacji do GIIF (wyjątek stanowi sytuacja potwierdzania danych przekazanych elektronicznie, jedynie w ściśle określonych okolicznościach wskazanych w par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną),
 • wprowadzenie nowej funkcji formularza identyfikującego (dawniej identyfikacyjnego),
 • oddzielenie wzoru dokumentu od przepisów rozporządzenia,
 • rozszerzenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego AML w zakresie przyjmowania danych od Instytucji Obowiązanych, poprzez wprowadzenie trybu przekazu opartego o usługi sieciowe, co umożliwić ma docelowo maksymalną automatyzację przekazywania informacji do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej).

Narzędzie sprawozdawcze AML dostępne jest w systemie iON, który umożliwia przeprowadzenie procesu sprawozdawczego szybko i w wygodny sposób dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową.

Tych z Państwa, którzy poszukują sprawdzonego systemu do raportowania AML, zachęcamy do kontaktu. Chętnie przedstawimy więcej informacji na temat systemu iON z obsługą sprawozdawczości Anti-Money Laundering (AML).

Read More

Sprawozdawczość CMO i STIR w systemie iON

Nowy obowiązek sprawozdawczy wynikający z Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491).

Read More

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń już w aSISt

Nowy obowiązek sprawozdawczy w formacie XBRL obowiązujący od lipca 2018 r.

EPiU – zakres informacji

Już w lipcu 2018 r. wejdzie w życie nowy obowiązek sprawozdawczy wynikający z Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń – zakres informacji i częstotliwość raportowania

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń (w skrócie EPiU) zawierać będzie informacje o:

 • urządzeniach do procesowania banknotów obsługiwanych przez klienta,
 • urządzeniach do procesowania banknotów obsługiwanych przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów,
 • urządzeniach do procesowania monet,
 • liczbie procesowanych banknotów waluty polskiej,
 • liczbie procesowanych monet waluty polskiej.

Banki zobowiązane będą przesyłać raporty kwartalne, począwszy od listopada 2018 r. Przewiduje się, że od 1 lipca 2019 r. sprawozdanie będzie obowiązkowo obejmowało informacje dotyczące banknotów lub monet procesowanych w kasach banku, a następnie wprowadzonych do obrotu.

Wygodne rozwiązanie w ciągu 1 dnia

Aplikacja aSISt rozbudowana została o moduł sprawozdawczy EPiU, co pozwala odpowiednio wcześnie przygotować się do nowych wymogów sprawozdawczych.

Łatwy w obsłudze interfejs doskonale “ukrywa” techniczne aspekty sprawozdawczości w formacie XBRL, pozwalając użytkownikom końcowym skupić się na merytorycznej pracy z nowym raportem.

Proces sprawozdawczy w aSISt obejmuje następujące etapy:

 • wprowadzenie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu),
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
 • edycję i korektę danych,
 • wygenerowanie poprawnej instancji XBRL.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sprawozdawczości EPiU w aSISt, czy uzyskania bezpłatnej licencji demonstracyjnej.

Read More

Nadchodzące zmiany w wymaganiach technicznych aplikacji aSISt

Ważne, planowane zmiany w systemie sprawozdawczym aSISt, mające na celu podniesienie jego wydajności i szybkości działania.

lipcu 2018 r. planowane jest wydanie ważnej aktualizacji aplikacji aSISt. Planowane zmiany będą powodowały konieczność dostosowania środowiska Java, sprzętu oraz systemów komputerowych do nowych wymagań technicznych.

Zmianom ulegną dwa elementy wymagań sprzętowych dla systemu aSISt.

Baza danych Oracle w wersji 10 lub wyższej

Starsze wersje bazy danych przestaną być wspierane. Nie będzie możliwości korzystania z systemu aSISt na stacjach roboczych użytkowników posiadających bazy danych Oracle w wersji 9 i starsze. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej wersji bazy danych Oracle Database Express Edition 11g.

Z uwagi na możliwe trudności podczas podnoszenia wersji bazy danych Oracle, dział Pomocy Technicznej aSISt będzie służył wsparciem dla administratorów systemów informatycznych w ramach świadczonych usług wsparcia technicznego.

Jeśli korzystacie Państwo z aplikacji aSISt z bazą danych Derby, migracja do bazy danych Oracle nie jest wymagana.

64-bitowy system operacyjny

Zwiększenie wydajności oraz szybkości pracy w aplikacji aSISt będzie wymagało zmiany systemu operacyjnego Windows na 64-bitowy. Ze względu na wymagania systemowe oprogramowania Java 9, do których planujemy dostosować aplikację aSISt, dotychczas używane przez część użytkowników systemy 32-bitowe przestaną być wspierane.

Prosimy o upewnienie się, że Państwa systemy obsługują aplikacje o architekturze 64-bitowej.

Nowe wymagania sprzętowe obowiązujące od lipca 2018 znajdują się na stronie: https://support.asist-xbrl.eu/sites/default/files/documentation/aSISt_tranSIS_axSIS-wymagania-sprzetowe_od_07-2018.pdf

Instrukcje jak sprawdzić zgodność systemu Windows z nowymi wymaganiami dotyczącymi wersji systemu dostępne są pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/13443/windows-which-operating-system

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z serwisem aSISt pod numerem telefonu: 71 322 99 99 lub mailowo: pomoc@asist-xbrl.eu

Read More

Nowe sprawozdanie NB300 już dostępne w aSISt

Narodowy Bank Polski udostępnił taksonomię NB300 obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Sprawozdawczość NB300 – terminy sprawozdawcze

Sprawozdanie NB300 pozwala na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego znaczących zaangażowań.

W związku z planowanymi zmianami wzorów formularzy pakietu NB300, wydłużone zostaną terminy pierwszych sprawozdań jednostkowych:

 • Sprawozdania za styczeń 2018r. do 20 marca 2018r.
 • Sprawozdania za luty 2018r. do 19 kwietnia 2018r.
 • Sprawozdania za marzec 2018r. do 24 maja 2018r.

Obsługa sprawozdawczości NB300 w aplikacji aSISt

Nowe wymogi dotyczące pakietu sprawozdawczego NB300 obejmą instytucje finansowe, a także systemy sprawozdawcze. Aplikacja aSISt wyposażona została w moduł pozwalający na spełnienie obowiązku sprawozdawczego w zakresie sprawozdania NB300. Użytkownicy obecnie posiadający aSISt z modułem NB300 otrzymają najnowszą wersję w ramach usługi aktualizacji, a więc bez dodatkowych opłat.

aSISt to najwyższej jakości oprogramowanie „z półki”, które pozwala na przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego, który obejmuje:

 • wprowadzanie danych do sprawozdania – ręcznie, automatycznie lub poprzez zasilenie przy pomocy importu,
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
 • uzgadnianie danych,
 • wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XBRL.

Więcej informacji o systemie sprawozdawczym aSISt można znaleźć na stronie: https://asist-xbrl.eu/produkty/asist/

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aSISt z modułem NB300, a także nieodpłatnej licencji demonstracyjnej.

Read More