System Informacji Finansowej (SInF): czym będzie i kogo dotyczy?

Wkrótce powstanie System Informacji Finansowej (SInF). Wdrożenie projektu będzie wiązało się z nowym obowiązkiem sprawozdawczym, którego celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W I kwartale 2021 roku planowane jest przyjęcie projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej (SInF). Projekt dokonuje implementacji dyrektywy 2019/1153 w zakresie dotyczącym wymiany informacji zgromadzonych w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych. W pozostałym zakresie, dyrektywa 2019/1153 będzie wdrożona w ramach osobnego procesu legislacyjnego. Implementacja tejże dyrektywy powinna nastąpić do 1 sierpnia 2021 r.

Ustawa włącza do polskiego prawa dyrektywę 2018/843, w wyniku czego powstanie System Informacji Finansowej (SInF) służący gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji szeroko definiowanych otwartych i zamkniętych rachunkach, jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych.

System Informacji Finansowej, jest kolejnym obowiązkiem sprawozdawczym w polskim ustawodawstwie, który ma na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jego utworzenie ma również przyczynić się do zahamowania przestępstw finansowych dzięki nadzorowi wszystkich kont przez różne służby, m.in.: Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Straż Graniczną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajową Administrację Skarbową. 

Termin przyjęcia w Polsce 

I kwartał 2021 r. 

Implementacja dyrektywy 2019/1153 

do 1 sierpnia 2021 r 

Podstawy Prawne 

Dyrektywa 2018/843 z 30 maja 2018 r. 

Dyrektywa 2019/1153 z 20 czerwca 2019 r. 

Rodzaj sprawozdania 

roczne (działalność organu) + na wezwanie w terminie 3. dni

 

Zawartość sprawozdania 

dotyczące funkcjonowania SInF,
w szczególności o liczbie informacji o rachunku przekazanych do SInF przez instytucje obowiązane oraz
informacji o rachunku udostępnionych podmiotom 

Ogólnopolski rejestr 

 

·  kont bankowych 

·  rachunków maklerskich 

·  rachunków płatniczych 

·  skrzynek depozytowych 

·  trustów 

 

Dostęp  

 

Prokurator Krajowy, Prezesi Sądów Apelacyjnych, Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Krajowa Administracja Skarbowa, Komendant Służby Ochrony Państwa, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego 

 

Przekazywanie danych 

obowiązkowe, bez zgody posiadacza rachunku 

Nie zmienią się jednak istotnie uprawnienia przysługujące organom publicznym, ani zakres tajemnic służbowych, w tym tajemnicy bankowej. Ustawa nie zakłada też możliwości uzyskania informacji
o aktywach znajdujących się na rachunkach ani o dokonywanych na nich transakcjach.

W ramach funkcjonowania Systemu Informacji Finansowej (SInF), instytucja obowiązana będzie zobligowana do przekazywania do STIR informacji o rachunku nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia rachunku, zmiany informacji o rachunku przekazanych do SInF lub zamknięcia rachunku. Natomiast korekty będą miały być przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia, w którym stwierdzono brak informacji albo niezgodność przekazanej informacji. Korekty na wezwanie organu właściwego są przekazywane
w terminie 3 dni od dnia wpływu lub udostępnienia żądania ponownego przekazania informacji
o rachunku.

Przekazywanie danych o rachunkach będzie dla wszystkich banków i innych podmiotów finansowych obowiązkiem – w przypadku niedopełnienia tego obowiązku groziły będą kary finansowe do 1,5 mln zł, nadawane przez KNF lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Przekazywanie informacji rozpocznie się w różnych terminach, w zależności od instytucji obowiązanej. Nie później niż w terminie:

 • 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a-b oraz e, tzn. oddziałów instytucji kredytowych, banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Krajowych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, NBP,
 • 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c, art. 3 pkt 1 lit. d oraz w art. 3 pkt 1 lit. f, tzn. krajowych instytucji płatniczych, krajowa instytucja pieniądza elektronicznego, oddział unijnej instytucji płatniczej, oddział unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego, z wyjątkiem małych instytucji płatniczych,
 • 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku małych instytucji płatniczych (art. 3 pkt 1 lit. c), firm inwestycyjnych (art. 3 pkt 1 lit. d.) 

Instytucje obowiązane do raportowania:

 • oddziały instytucji kredytowych
 • banki krajowe
 • oddziały banków zagranicznych
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • Krajowe Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
 • krajowe instytucje płatnicze
 • krajowe instytucje pieniądza elektronicznego
 • oddziały unijnych instytucji płatniczych
 • oddziały unijnych instytucji pieniądza elektronicznego
 • oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego
 • firmy inwestycyjne
 • banki powiernicze
 • Narodowy Bank Polski

DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW DO WYMOGÓW SINF

Posiadanie efektywnego systemu sprawozdawczego, który dynamicznie dostosowuje się do zmieniających się realiów prawnych jest niezwykle istotne szczególnie w przypadku realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. W ostatnim czasie na sprawozdawczość z tych obszarów kładziony jest bardzo duży nacisk, co powoduje, że brak spełnienia obowiązku obarczony został wysokimi karami.

iON – system, który wydajnie wspomaga instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, w tym także SInF.

iON jest nowoczesnym, sprawdzonym i wysoce intuicyjnym systemem, który dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową umożliwia Użytkownikowi elastyczną pracę z dowolnie wybranego miejsca. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości warto powierzyć sprawozdawczość narzędziu, które zawsze jest gotowe do pracy, a jego aktualność i zgodność z przepisami prawa nie budzi wątpliwości.

Aplikacja iON umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego w szybki i wygodny sposób. System obsługuje pełen proces przeliczenia, wczytania, sprawdzenia poprawności oraz wygenerowania danych. Gotowe sprawozdanie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Nadzorcy, a dane są sprawdzane zarówno na etapie zaczytywania do aplikacji, jak i generowania finalnego sprawozdania.

Jeśli Państwa instytucja została zobligowana do raportowania w ramach Systemu Informacji Finansowej, zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na Państwa pytania, zaprezentujemy system iON oraz przedstawimy ofertę skrojoną na Państwa potrzeby.

Jeśli są Państwo zainteresowani narzędziem do sprawozdawczości SInF, zapraszamy do kontaktu
Read More

Kontrole instytucji raportujących w zakresie CRS i FATCA

Zarówno ustawa CRS, jak i ustawa FATCA, przewidują tryb kontroli raportujących instytucji finansowych. Nieprawidłowości w wywiązaniu się z obowiązków wynikających z przepisów mogą wiązać się z karami pieniężnymi dla instytucji finansowej, jak i z odpowiedzialnością karnoskarbową dla poszczególnych osób.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi m.in. od naszych Klientów, rozpoczęły się kontrole polskich instytucji finansowych w zakresie spełniania obowiązków nałożonych Ustawą z dn. 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648) – tzw. CRS lub EURO-FATCA.

Regulacje CRS i FATCA zobowiązują instytucje finansowe do weryfikacji klientów pod kątem ich rezydencji podatkowej oraz raportowania zidentyfikowanych w ten sposób klientów do polskich organów podatkowych. Niedostosowanie się do regulacji wynikających z regulacji CRS lub FATCA w wymaganych terminach lub nieprawidłowe wypełnienie tych obowiązków może skutkować nałożeniem dotkliwych kar finansowych – zarówno dla samej instytucji finansowej, jak i osób fizycznych odpowiedzialnych za jej sprawy finansowe – odpowiedzialnością majątkową osób odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze podmiotu:

 • w przypadku CRS: kara finansowa do 1 mln złotych
 • w przypadku FATCA: sankcją w wysokości 30% płatności pochodzącej z USA.

Zgodne z wymogami wywiązywanie się z coraz większej liczby nałożonych na instytucje finansowe obowiązków zaczęło stanowić duże wyzwanie biznesowe. Z tego względu wiele instytucji decyduje się na zakup wydajnych, sprawdzonych systemów, które przyspieszają wypełnianie obowiązków, a także dzięki walidacji raportów, dbają o prawidłowość ich wykonania.

Jeśli nie posiadają Państwo takiego wydajnego, sprawdzonego systemu do sprawozdawczości CRS/FATCA, zapraszamy do zapoznania się z naszym rozwiązaniem. System iON do wykonywania obowiązków określonych w Ustawach CRS i FATCA został przygotowany w taki sposób, aby był w pełni zgodny, z nałożonymi na instytucje sprawozdające, obowiązkami. O zgodności systemu z wymaganiami najlepiej świadczyć mogą skutecznie odbyte kontrole u naszych Klientów.

Jeśli są Państwo zainteresowani sprawdzonym narzędziem do sprawozdawczości CRS/FATCA, zapraszamy do kontaktu
Read More

RAPORTOWANIE COVID-19 OBOWIĄZKOWE DLA POLSKICH BANKÓW

Narodowy Bank Polski poinformował, że od końca tego roku wszystkie banki komercyjne w Polsce (z wyjątkiem banków zrzeszających i spółdzielczych) będą zobowiązane do kwartalnego raportowania pakietu Covid-19 w taksonomii XBRL.

Obowiązek wynika z wytycznych opublikowanych przez Europejski Bank Centralny, a pakiet Covid-19 zawiera informacje dotyczące ekspozycji kredytowych objętych moratoriami, a także programami gwarancji publicznych, które zostały wprowadzone w związku z pandemią.

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, w naszym systemie raportowania aSISt, przygotowaliśmy rozwiązanie do raportowania pakietu Covid-19.

Zapraszamy do kontaktu, przedstawimy Państwu nasze rozwiązanie wraz z ofertą.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA NARZĘDZIEM DO RAPORTOWANIA COVID-19 EBA ITS PL, PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA:
Read More

Nowe sprawozdania obligatoryjne wymagane przez EBA

Europejski Bank Centralny ogłosił informację dotycząca nowych sprawozdań oraz zmian w dotychczas obowiązującym frameworku.

Pierwsze zmiany wprowadzone w Framework 2.10 będą obowiązywały od 31.12.2020 roku.

Szczegółowe daty obowiązywania nowych sprawozdań lub zmian w dotychczas obowiązujących przedstawione są w tabeli.

od 09.2020:od 31.12.2020 :od 31.01.2021:od 01.01.2022:
Benchmarking
Initial
Market 
Valuation 
Renumeration
Benchmarking 
Payment Service Directive Benchmarking 
Credit
Risk 
Remuneration
High
earners 
Benchmarking 
Market
Risk 

Remuneration Benchmarking (Remuneration) i Remuneration High earners 

Sprawozdania te dotyczą raportowania wynagrodzeń, w celu zwiększenia spójności informacji gromadzonych na temat praktyk w zakresie wynagrodzeń instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz porównania trendów w zakresie tychże wynagrodzeń. 

Sprawozdanie PSD – Payment Service Directive 

Sprawozdanie to obejmuje wszystkich dostawców usług płatniczych, na których nałożono obowiązek  zgłaszania danych statystycznych dotyczących oszustw związanych z różnymi sposobami płatności. Dostawca usług płatniczych powinien również dostarczyć do KNF raport przedstawiający wyniki testów warunków skrajnych, w tym założenia przyjęte za podstawę takiego testowania oraz informacje o sposobie rozwiązania każdego z wykrytych problemów. 

Sprawozdania, w których zachodzą zmiany w nowym framoworku 2.10

 • Sprawozdanie Benchmarking Credit Risk 
 • Sprawozdanie Bechmarking Market Risk 
 • Sprawozdanie Benchmarking Initial Market Valuation (IMV)

Jeśli są Państwo zainteresowani implementacją nowych sprawozdań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Sprzedaży i Marketingu.


W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA ROZWIĄZANIAMI SPRAWOZDAWCZYMI DO EBA, PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA:

Read More

Informacja Zarządu GPM dotycząca ciągłości świadczenia usług

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce związaną z COVID-19 pragniemy poinformować o środkach podjętych przez firmę GPM Systemy, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług.

W dniu 12-03-2020 podjęliśmy decyzję, o przeniesieniu całości działalności firmy z formy pracy w biurze do pracy zdalnej. Wdrożone procedury organizacyjne oraz środki techniczne od dawna umożliwiają nam taką formę pracy, dlatego praca jest kontynuowana bez żadnych zakłóceń.

Wszystkie zobowiązania wynikające z podpisanych umów są i będą świadczone zgodnie z wszystkimi zasadami kontraktowymi i nie ma konieczności ustalania odrębnych procedur na czas sytuacji epidemii.

Wszystkie kanały komunikacyjne działają bez zmian i w zwykłym trybie tj. kontakt telefoniczny, mailowy i pocztowy.

Obsługa serwisowa aSISt, tranSIS i iON oraz wszystkich pozostałych produktów nie ulega zmianie i nadal będzie prowadzona:

Zachęcamy do zapoznania się z informacją od Zarządu firmy.

Read More

CRS i FATCA dla Zakładów Ubezpieczeń

Zakłady Ubezpieczeń zobligowane są do raportowania tzw. CRS i FATCA. Sprawozdawczość CRS w ostatnim czasie uległa zmianom poprzez wejście w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2019 poz. 694). W wyniku zmian, wprowadzone zostało dodatkowe raportowanie, którego pierwszy termin raportowania został wyznaczony na 31.03.2020 r. Ponadto Art. 8 Ustawy wpłynął również na zmianę samego zakresu raportowanych rachunków.

Common Reporting Standard (CRS)

Automatyczna wymiana informacji o rachunkach raportowanych (CRS) ma na celu umożliwienie administracji podatkowej pozyskiwanie określonych z góry informacji w stosunku do klientów zidentyfikowanych jako nierezydentów (rezydentów innych państw uczestniczących) lub podmiotów przez nich kontrolowanych, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Informacje, uzyskane w tym trybie, będą w dalszej kolejności systematycznie przekazywane państwom właściwym dla poszczególnych nierezydentów.

Ustawa CRS nakłada na Zakłady Ubezpieczeń obowiązki:

 • identyfikacji rezydencji podatkowej klientów,
 • identyfikacji rachunków raportowanych,
 • gromadzenia dokumentacji oraz rejestrowania czynności związanych z identyfikacją rezydencji klientów,
 • raportowania do administracji skarbowej kraju rezydencji klienta (za pośrednictwem organów polskiej administracji skarbowej) informacji o rachunkach raportowanych i rachunkach nieudokumentowanych

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Dodatkowo ustawa FATCA nakłada na Zakłady Ubezpieczeń obowiązek identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz przekazywania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem organów polskiej administracji skarbowej) informacji o podatnikach USA. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712) weszła w życie 1 grudnia 2015 r.

FATCA i CRS w systemie iON

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, nasze systemy zostały rozbudowane o obsługę sprawozdawczości CRS i FATCA.

Generowanie raportów CRS i FATCA realizowane jest przy pomocy aplikacji iON, a wszystkie jej funkcje dostępne są poprzez przeglądarkę internetową. Zasilenie sprawozdania odbywa się dzięki procedurom ETL opracowanym w procesie wdrożenia i integracji z systemami Banku.

Podstawowe korzyści iON – systemu do obsługi raportów CRS i FATCA:
 • Dostęp poprzez www – użytkownik ma możliwość wykonania operacji w systemie, pobrania przetworzonego pliku lub sprawdzenia statusu operacji poprzez przeglądarkę internetową,
 • Aplikacja zapewnia bardzo wysoki poziom automatyzacji poprzez mechanizmy automatyzujące zasilenie danymi (ETL:  as-DataCalc),
 • Aplikacja zapewnia bardzo wydajny i skalowalny mechanizm zasileń (SPARK, BigData),
 • Aplikacja pozwala na efektywne przetwarzanie dużych zbiorów danych,
 • Historia sprawozdania oraz wykonane etapy przetwarzania są rejestrowane w systemie, co zapewnia audytowalność procesu,
 • Walidacja merytoryczna oraz techniczna sprawozdania,
 • Generowanie pliku XML zgodnego z wymaganiami Nadzorcy,
 • Aplikacja posiada intuicyjny interfejs, co zapewnia łatwość obsługi oraz efektywne i szybkie wdrożenie,
 • Aplikacja umożliwia podpisanie, szyfrowanie oraz wysłanie sprawozdania do bramki e-Deklaracje,
 • W aplikacji zaimplementowano funkcję efektywnego paczkowania sprawozdania,
 • Powstał dedykowany mechanizm do zarządzania sprawozdaniami oraz paczkami,
 • W aplikacji wprowadzony został mechanizm wersjonowania instancji sprawozdania na potrzeby obsługi korekt sprawozdań.

Zalety funkcjonalne aplikacji:

 • Możliwość edycji danych w sprawozdaniu z poziomu użytkownika biznesowego. „Klikalny” identyfikator błędów walidacji pozwala przejść do rekordu z błędem za pomocą jednego kliknięcia. Znacznie skraca to czas potrzebny na znalezienie pola z błędem,
 • Przycisk powrotu z widoku danych do strony logów błędów znacznie ułatwia nawigację między stronami. Skraca to czas poświęcony na naprawianie błędów oraz na analizę danych w raporcie,
 • Informacje zawierające opis techniczny pola zgodny ze schematem XSD podczas edycji raportu oraz dodawania nowego wiersza wskazuje użytkownikowi, jakie wartości są dopuszczalne. To znacznie ułatwia ręczne wypełnianie danych i skraca czas potrzebny na poprawną edycję raportu,
 • Wybór poszczególnych lub wielu wierszy przy pomocy pola wyboru, które także umożliwia usunięcia pojedynczego lub wielu wybranych wierszy,
 • Dedykowana strona do zarządzania wygenerowanymi sprawozdaniami, która umożliwia m.in. pobranie wygenerowanego sprawozdania, zaszyfrowanego oraz Urzędowie Poświadczenie Odbioru,
 • Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników zarówno w kontekście konkretnych raportów, jak i funkcji,
 • Wbudowany zestaw reguł pozwalających na merytoryczną weryfikację poprawności sprawozdań oraz możliwość tworzenia reguł dedykowanych wynikających z potrzeb Banku.
System sprawozdawczy iON to intuicyjne, wydajne narzędzie doskonale przystosowane do przygotowania sprawozdawczości CRS i FATCA.

W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA APLIKACJĄ DO SPRAWOZDAWCZOŚCI CRS I FATCA, PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA:

Read More

EBA ITS po polsku w aSISt

Narodowy Bank Polski poinformował, że od 2020 roku planuje odejść od taksonomii NBP ITS i jako obowiązkową w Polsce wprowadzić taksonomię EBA ITS, jednak nie przewiduje publikacji szablonów sprawozdawczych (formularzy) w języku polskim. Jednak wychodząc na przeciw potrzebom Klientów, formularze w języku polskim będą dostępne w systemie sprawozdawczym aSISt.

W związku ze zmianą sprawozdawczości NBP ITS na EBA ITS, od marca 2020 wszystkie sprawozdania przekazywane do NBP będą wymagane w formacie XBRL zgodnie z nową taksonomią EBA ITS  Framework 2.9. Szczegółowe informacje o terminach wprowadzenia zmian w poszczególnych sprawozdaniach przedstawia poniższa tabela.

Narodowy Bank Polski zapowiedział, że nie planuje publikacji szablonów sprawozdawczych (formularzy) w języku polskim. Dlatego bankom zainteresowanym rozwiązaniem EBA ITS udostępnimy, w naszym systemie sprawozdawczym aSISt, aktualną taksonomię wraz z tłumaczeniem na język polski.

Więcej o zmianie sprawozdawczości NBP ITS na EBA ITS (Framework 2.9)

Jeśli są Państwo zainteresowani szablonami sprawozdawczymi NBP ITS w języku polskim, prosimy o kontakt.
Read More